Record details

Title
    Sborník Muzea Českého ráje
ISBN
    80-239-6435-6
    978-80-254-3025-5
    978-80-254-6150-1
Country
    Česká republika
Keyword
    Českého
    Muzea
    Ráje
    Sborník
Articles from this serial
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Bohemian Paradise Geopark
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
    Geodynamické jevy v okolí Turnova : (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami)
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geopark Český ráj
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj
    Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu - nová petrologická, geochemická a petrogenetická data
    Lamprophyres of the Orlica-Śnieżnik Dome and the Kłodzko-Złoty Stok Massif - new data on petrology, geochemistry and petrogenesis
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    The nature of Cenozoic volcanic aktivity in northeastern Bohemia (Bohemian Paradise Geopark)
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Paleozoic volcanism of the Karkonosze Piedmont Basin: overview
    Permineralized trunks of the Krkonoše-Piedmont Basin (Czech Republic)
    Permineralizovaná dřeva Podkrkonošské pánve
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Tvorba informačního systému
    Upper Palaeozoic dyke rocks of the Bohemian part of the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - a few words of introduction
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - pár slov na úvod
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vulkanická skupina ostrova James Ross, Antarktida: Přehled vulkanologických a petrologických rysů
    Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily
    Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji
    Záznam sedimentárních procesů v hrubozrných deltách Českého ráje