Record details

Title
    Sborník prací UNIGEO Ostrava
ISSN
    0839-7834
Country
    Česká republika
Keyword
    Ostrava
    Prací
    Sborník
    UNIGEO
Articles from this serial
    Generální projekt průzkumných prací v hornobenešovském revíru
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Kompenzovaná hustotní karotáž
    Komplexní hodnocení zdrojů těženého kameniva
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Mezinárodní konference o ekonomice nerostných surovin a geologicko-průzkumných prací
    Nález todorokitu v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kameniva drceným
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Perspektivy vědeckotechnické revoluce v hospodaření s vodou
    Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků
    Poznatky o provozně-technoiogickém využití TGVL (technologicko-geologická vrtná laboratoř) na vrtu Potštát-1
    Suchá Rudná - poznatky z 1. fáze vyhledávání Au rud
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Vývoj dobývání zlata na Zlatohorsku
    Zajišťovací vrty pro hloubení jam v obtížných geologických podmínkách