Record details

Title
    Sklář a Keramik
ISSN
    0037-637X
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Keramik
    Sklář
Articles from this serial
    Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček
    Chemicko-technologický průzkum netypických modrých zakalených skel z období 16. - 17. století
    Československé referenční materiály nerostných surovin
    Dolomit jako sklářská surovina
    Georgius Agricola a sklo
    Hladinová koroze kovových materiálů
    Inovace podbořanských kaolínů
    Keramické kompozity
    Možnosti snížení spotřeby energie ve sklářském průmyslu modernizací úprav křemenných písků
    Netradiční využití českých granátů
    Odpady ve sklářské technologii a jejich využití
    Peletizované živcové odprašky jako surovina pro výrobu skleněných vláken
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
    Příspěvek ke stanovení oxidu železitého ve sklářském písku
    Rychlé rentgenografické stanovení obsahu Fe2O3 v keramických surovinách
    Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého v kaolínech
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Výhled těžby a úpravnictví surovin pro průmysl porcelánu v Československých keramických závodech
    Vyšším využitím druhotných surovin ve sklářství za úsporu paliv, energie a devizových prostředků
    Využití bentonitů pro ochranu životního prostředí
    Využití druhotných surovin ve sklářství
    Využití prostoru jako nová veličina procesu tavení skel