Record details

Title
    Slovenský kras
Pub. place
    Martin
ISSN
    80-217-0292-3
    80-967100-6-0
    0560-3137
ISBN
    80-217-0214-1
    80-217-0217-1
    80-217-0292-3
    80-217-0391-1
    80-217-0555-8
    80-88924-15-4
    80-88924-19-7
    80-88924-28-6
    80-88924-34-0
    80-88924-51-0
    80-967100-6-0
    80-967627-4-5
    978-80-88924-62-3
Country
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
    SQ
Keyword
    Kras
    Slovenský
Articles from this serial
    9. medzinárodný speleologický kongres v Španielsku
    Advances in cave aerosol research
    Air exchange in the Kateřinská Cave - first contribution
    Analýza ovzdušia v Demänovskej jaskyni Mieru
    Dr. Anton Droppa, Csc. sedemdesiatročný
    Ing. Arpád Abonyi 60-ročný
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Bilancovanie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti na 10. valnom zhromaždení
    Cave microclimate impact on karst processes: role of cave ventilation
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    Cave sediments in Slovenia: Results of 10 years of palaeomagnetic research
    Cave sediments in Slovenia: Results of 10 years of palaeomagnetic research
    Chránené územia, chránené prírodné výtvory a chránené prírodné pamiatky SSR viazané na kras
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Čertova pec a její fauna
    Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918
    Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1986
    Čtvrtstoletí Mezinárodní speleologické unie
    Diversita a rozšíření pancířníků (Acari: Oribatida) v jeskyních České republiky
    Dokazy paleokrasu kriedovo-paleocénneho veku v Malých Karpatoch
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    Expedice Čatyr Dag 81
    Geologicko-tektonická pozícia Harmaneckého krasu
    Geologický a geomorfologický charakter krasu severozápadnej časti Jasovskej planiny
    geologocké a geomorfologické pomery Farebnej priepasti
    Geomorfologické pomery spojovacieho sifónu medzi jaskyňou Slobody a jaskyňou Mieru v Demänovskej doline
    Geomorfologický výskum a topografia vodnej cesty medzi jaskyňami Vyvieranie a j. Slobody v Demänovskej doline
    Histoplasma capsulatum - nebezpečí pro návštěvníky jeskyní střední Evropy?
    Historie organizovaného speleologického hnutí v Slovinsku
    Hornolehotský kras Horehronského podolia
    Hydrogeologické pomery vo Vrátach a funkčné závislosti teplotných zmien ponorných vod Mošnice
    Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985
    Jaskyňa na Kečovských lúkach
    Jaskyňa Pod Marvanom a Lubenická priepasť
    Jaskyňa Vlčia Diera vo Vlčom dole pri Omastinej a jej praveké osídlenie
    Jaskyňa Zbojnická diera
    Jaskyne "Drakov" na Slovensku
    Jaskyne Jelšavského krasu
    Jaskyne na Katovej skale vo Velkej Fatre
    Jaskyně na Slovensku v diele Andreasa Engelharta
    Jaskyne najsevernějšej časti Stodolky v Demanovskej doline
    Jaskyne v centrálnej časti Braniska
    Jeskyně, člověk a krajina na příkladu neolitu a staršího eneolitu Západních Karpat
    Jubileum akademika Emila Mazúcha
    Juraj Buchholtz a počiatky jaskynného mapovania na Slovensku
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts and their tectonic setting (Czech Republic)
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Kras manínského bradla
    Kras pohoria Monti Alburni v Campanii v Taliansku
    Kras Revúckej vrchoviny
    Krasová krajina ako špecifický prírodný ekosystém
    Krasové javy v síranoch a kavernóznych karbonátoch na južnom okraji Slovenského Raja
    Krasové javy v Tlstom vrchu pri Slovenskom Pravne
    Krasové javy v travertínoch na Hranovnickom plese
    Krasové jevy Kameňanského krasu
    Krasové jevy stradnej časti horehronského krasu
    Krasové územia pohoria Tríbeč
    Kunia priepasť - 203 m. Nová rekordná hĺbka v Slovenskom krase
    Laboratórny výskum v speleológii
    Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne
    Matej Bel a jaskyne na Slovensku
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
    Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach Západného Slovenska
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach západného Slovenska
    Morfológia a genéza Augustovej jaskyne
    Náčrt geomorfologického vývoja v oblasti nálezu fosílnej fauna - lokalita Ladmovce
    Najnovšie objavy v jaskyni Bobačka
    Natural resources of a karst landscape and possibilities of their utilization
    Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka
    Niekoľko poznámok o krase severozápadnej časti bzybského masívu (Kavkaz,ZSSR)
    Novšie poznatky z merania teploty horninového plášťa
    Objev a význam největších jeskynních prostor v pošumavském krasu
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Pôdna a jaskynná makrofauna krasových pohorí západných Karpát. (I.)
    Pody Silickej planiny z hľadiska využivania a ochrany krajiny
    Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti
    Ponorná priepasť v Slovenskom krase
    Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach
    Použitie geofyzikálnych metód pri riešení speleologických problémov v Borinskom krase
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves
    Prejavy recentných pohybov v Medvedej jaskyni v Malej Fatre
    Príčiny a dôsledky znečisťovania Jašteričieho jazera v Slovenskom krase
    Prieskum vertikálnych šástí Veľkého dómu v Demanovskej jaskyni
    Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
    Pseudokrasové jaskyne Cerovej vrchoviny - otázky genézy a rozširenia
    Pseudokrasové javy Polany
    Recent movements along tectonic failures in the Západní Cave
    Recent movements along tectonic failures in the Západní Cave (Ještěd Ridge, Northern Bohemia)
    [Recenze]
    RNDr. Anton Porubský, CSc., jubiluje
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    Rudolf Těsnohlídek a jaskyňa Slobody
    Sádrovec v Demänovskej jaskyni Mieru
    Sedimenty v krasových dutinách kameňanského krasu
    Sezónní dynamika teplot vzduchu v Kateřinské jeskyni
    Slovenský kras ve světle kvartérní geologie
    Speleologický průzkum Dolného vrchu v letech 1984-1993
    Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier
    Speleologický výskum krasu doliny Mošnice
    Speleologický výskum Uhrovského krasu v Strážovských vrchoch
    Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za roky 1979-1980
    Stáří kupy netopýřího guana v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline
    Straw stalactites from building constructions
    Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu
    Súčasný stav a problémy evidencie jaskýň na Slovensku
    Súčasný stav poznania krasu Belianskej doliny vo Veľkej Fatre
    Súčasný stav výskumu jaskýň Červených vrchov
    Sutinové brekcie kameňanského krasu
    Teoretické aspekty stanovenia hraníc medzi povrchovými a podzemnými formami reliéfu
    Tvorba chemizmu vôd mesozoika Chočských vrchov
    Typy škrapů v mezozoických vápencích Pavlovských vrchů na Jižní Moravě
    Vápenná jaskyňa
    VIII. medzinárodný speleologický kongres v USA
    Vladimír Panoš 1922-2002
    Vladimír Panoš sedemdesiatnikom
    Vplyv krasových hornín na režim odtoku na príklade Blatnického potoka vo Veľkej Fatre
    Výskum dynamiky podľahového ľadu v Silickej ľadnici
    Výskum jaskýň nad vyvieraním Demänovskej doliny
    Výskum jaskýň v Hrdoši nad Komjatnou
    Výskyt aragonitu v jaskyni HN-5 na hornej nádrži Čierny Váh
    Výsledky monitoringu mikroskopických hub ve zpřístupněných jeskyních České republiky
    Výsledky speleologického prieskumu pohoria Biokovo v Juhoslávii
    Výsledky speleopotápěčského prieskumu jaskyně Skalistý potok
    Výzkumná expedice Kavkaz '82
    X. medzinárodný speleologický kongres - Budapešť 1989 a speleológia v Maďarsku
    Za RNDr. Jánom Bystrickým, DrSc.
    Zjazd a sympózium Kubánskej speleologickej spoločnosti - Havana 1985, kras a jaskyne Kuby
    Zomrel akademik Emil Mazúr