Record details

Title
    Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí
Pub. place
    Znojmo
ISSN
    1212-3560
ISBN
    978-80-86974-00-2
    978-80-86974-14-9
Country
    Česká republika
Keyword
    Podyjí
    Prací
    Původních
    Sborník
    Thayensia
    Vědeckých
Articles from this serial
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn
    Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
    The loess of the Podyjí National Park (Moravia, Czech Republic)
    Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
    Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
    Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae)
    Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje"
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS
    Silberloch - opuštěná štola v Podyjí
    Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Skalní pohyby ve svahu Ledových Slují
    Štěrky na lokalitě Kraví hora u Konic
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí