Record details

Title
    Uhlí
Pub. place
    Praha
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Uhlí
Articles from this serial
    1. celostátní konference "Uhlonosné formace Československa"
    Ako s vodou na dole Slaný?
    Aktuálnost novelizace klasifikace černého uhlí
    Analýza seizmicity hraniční oblasti ČSSR a PLR z pohledu možných škod na přírodní prostředí
    Analýza uhlí pomocí radiačního záchytu a nepružného rozptylu neutronů
    Automatizované projektování uhelného lomu - báňské řešení jako funkce geologického modelu ložiska a báňského modelu lomu
    Berylium v uhlí SHR
    Biologický způsob omezení prašnosti odkališť
    Čtvrtá porada předsedů a tajemníků společnosti VTS socialistických států
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Deset let hornického ústavu ČSAV v Ostravě
    Detailní geofyzikální průzkum v komplikované geologické stavbě oblasti pod Jezerkou
    Digitální modelování geologických horizontů
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    Dobývání nízkých slojí v OKR z pohledu řešení státního úkolu RVT "Dobývání nízkých slojí od 0,5 do 0,7 m"
    Dobývání s natáčením porubu o 180°
    Dobývání uhlí ve složitých hydrogeologických podmínkách
    Docent RNDr. Václav Havlena, DrSc., zemřel
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Drobná ložiska paliv v Čechách a na Moravě : pokračování
    Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti
    Energetika Austrálie
    Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
    Expedice EKO - Kamčatka 1990
    Extrémní geostatické zatížení mechanizované výstuže při dobývání velmi mocných slojí
    Fyzikální přístup k problému přetváření a porušování hornin
    Generel rekultivací koncernu Severočeské hnědouhelné doly na léta 1981-1990
    Geologická klasifikace uhelných ložisek
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje v prostoru velkolomu Československé armády
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
    Geologický model ložiska - koncepce a využití při automatizaci báňsko-geologických výpočtů v SHR
    Geomagnetické metody při vyhledávání nevybuchlých leteckých bomb
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Hodnocení prognózních hořlavých a olejonosných břidlic
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Horské otřesy v měděných dolech Německé demokratické republiky (základní shody a rozdíly v porovnání s Ostravsko-karvinským revírem)
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    Izotopické složení síry Fe-disulfidů z SHR
    Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti
    K ekonomické efektivnosti exploatace zásob vázaných pod zvodněnými horizonty
    K některým metodickým nedostatkům výpočtu zásob uhelných ložisek
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    K úkolům našeho uhelného průmyslu v letošním roce
    K zabezpečení měření světelné odraznosti uhlí v ČSSR podle mezinárodních norem
    Kašpar Šternberk (1761-1838) a české uhelné hornictví
    Kompenzační metoda stanovení přetvárných charakteristik horninových těles v triaxiálním přístroji
    Koncepce rozvoje dolu Stachanov ve východočeském uhelném revíru
    Koncepcia výstavby bane Slaný
    Kontrolní sledování svahů při lomové těžbě surovin v Kanadě
    Korektnost klasifikačních parametrů uhlí
    Krajinotvorná koncepce rekultivací
    Likvidace záparu a požáru odvalu dolu Stachanov
    Ložisko hnědého uhlí a kameniva Křemyž
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Matematické modelování v hornické geomechanice : úlohy na výpočet napětí a jejich řešení
    Mechanizmus pretvárania hornín počvy - činitel obmezujúci použitie mechanizovaných výstuží v extrémnych podmienkách treťohorných ložísk
    Měření reaktivity uhlí k vodní páře
    Metodologie a metody praktické geomechaniky
    Mocnost vrstevních jednotek ostravského souvrství v československé části hornoslezské pánve
    Modelování hornických situací v Prologu - část 1
    Modelování hornických situací v Prologu - část 2
    Moderní elektromagnetické metody v geofyzikálním průzkumu. 1
    Moderní elektromagnetické metody v geofyzikálním průzkumu. 2
    Montánní vosk z Barrandienu
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Náchylnost uhelné hmoty k samovznícení ve vztahu k tepelným parametrům uhlí a hornin
    Návrh systému na podporu rozhodování a jeho využití v řízení protiotřesového boje při hlubinném dobývání
    Některé aspekty řešení stability skrývkových svahů
    Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin
    Některé poznatky ze stanovení spalného tepla a výhřevnosti uhlí
    Některé problémy při vedení ražeb dlouhých důlních děl v podmínkách ložiska Slaný
    Některé teoretické a metodické aspekty hydrogeologického výzkumu a průzkumu v Ostravsko-karvinském revíru
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Netradiční způsoby exploatace uhelných ložisek
    Nová metodika stanovení prognózy plynodajnosti dlouhých děl
    Nové možnosti posouzení stability výsypek
    Nové pohledy na technologické hodnocení zásob hnědého uhlí
    Nové zákony v oblasti ochrany a využívání nerostného bohatství
    Ochrana nerostného bohatství
    Očakávaný vývoj výrobných nákladov dobývania zásob OPCO
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR
    ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu
    Odpadní druhotné suroviny : výstavba Československo-Maďarského podniku pro využití zbytku uhelné substance
    Organizace mezinárodní výměny vzorků hnědých uhlí pro účely nové klasifikace v rámci RVHP
    Otvárka a príprava dobývania Dubnianského sloja s postupom do väčších hl´bok
    Ovlivňování pevnosti uhelné sloje v předpolí porubu
    Pátý celostátní seminář "Jaderné metody v hornictví, geologii, geofyzice a geochemii"
    Péče o životní prostředí v rámci uhelného průmyslu SSSR
    Počítače ve vzdělávacím procesu resortu paliv a energetiky
    Podzemní zplyňování uhelných pilířů
    Podzemní zplyňování uhlí
    Poruchy nemohou za všechno
    Poznatky z využívání technologie nadstropového dobývání pomocí výztuže MHW 320-20/30 v kladenském revíru
    Predikce nákladů těžby lomů v projektování
    Prieskum a perspektívy využitia ložiska antracitu - Veľká Tŕňa
    Prirodzená teplota hornín v handlovsko-nováckej uhoľnej pávne
    Problematika hydrogeologických prognóz na ložisku Frenštát
    Problematika odvodňování lomu Medard
    Problematika otvírek ložisek uhlí ve složitých geologických a báňsko-technických podmínkách
    Problematika účelného zhodnocení zbytkové substance závalových ploch v lomech severočeských hnědouhelných revírů
    Problematika zásob v resortu FMPE v období 8. pětiletého plánu
    Problémy likvidácie silne mineralizovaných vôd z bane Slaný
    Prognóza rozvoje revíru Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov do vyuhlení
    Prognóza rozvoje těžeb Severočeského hnědouhelného revíru do vyuhlení zásob
    Předúprava těžebních zdrojů : předpoklad dalšího zefektivnění povrchové těžby uhlí
    Přínosy státního úkolu technického rozvoje výzkum stabilitních problémů otvírky uhelných lomů při úpatí Krušných hor
    Příspěvek k diskusi o rentním oceňování přírodních zdrojů
    Příspěvek k vědecké klasifikaci černých uhlí a možnostem jejího uplatnění v podmínkách ČSSR
    Příspěvek ke klasifikaci černých uhlí. (Diskusní příspěvek)
    Puklinové zvodnění v oblasti krušnohorského okraje výhledového lomu Kohinoor
    Razenie banských diel v zvodnených horninách pomocou zmrazovania
    Regionální diagnostický polygon ostravsko-karvinského revíru
    Rekultivace popílkových odkališť
    Rekultivace technogenních krajin
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Rozpojování hornin za součinnosti vysokotlakého vodního paprsku
    Rozvoj československého hnědouhelného průmyslu v osmdesátýcj letech a výhled do roku 2000
    Rudní mineralizace radvanického souslojí
    Rypné odpory jako kritérium rozpojitelnosti při povrchovém dobývání
    Řešení problémů nových způsobů využití uhlí ve spolupráci zemí RVHP
    Seizmické aparatury pro povrchové stanice experimentální důlní sítě
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    Sledování vztahu mezi pevností pískovců v prostém tlaku a stupněm jejich diageneze v ostravsko-karvinském revíru
    Současné a perspektivní trendy úpravy energetických uhlí
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Současný stav mezinárodní normalizace uhelně petrologických metod
    Současný stav vývoje průmyslové klasifikace hnědých uhlí v zemích RVHP
    Spolupráce členských zemí RVHP při vývoji a zavádění flokulačních činidel v uhelném úpravnictví
    Stanovení původních teplot hornin s příkladem použití v dole 1. máj v Karviné
    Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
    Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského
    Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Dokonč.
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 1
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 2
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 3
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Dokonč.
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Pokrač.
    Stupeň redukce a vlastnosti černých uhlí
    Systém na podporu rozhodování o efektivnosti dobývání velmi nízkých slojí
    Teoretické základy hodnocení složení a vlastností uhlí
    Tři desetiletí od objevu slojí černého uhlí vestfálského stáří na Slánsku
    Typizační směrnice "Odvodňování podloží výsypky"
    Uhelná brekcie v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Uhelná ložiska a jejich těžba v Indii
    Uhelné bohatství jihovýchodní Sibiře
    Uhelný průmysl Číny
    Uhlí jako náhrada sazí pro účely plnidla k výrobě pryží
    Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity
    Úloha hnědého uhlí v palivoenergetické bilanci ČSSR
    Uplatnenie optimalizačných metód pri projektovaní otvárky dubnianského sloja
    Určení distruibuce organických funčních skupin síry v uhlí za použití kinetogramů
    Určenoe smeru dislokácie na základe drobnotektonického merania pri razení banských diel v abni Cígeľ
    Určování podzemních dutin v uhelných slojích podpovrchových dolů biofyzikální metodou
    Úvaha o využitelnosti ložiska černého uhlí Syřenov
    Užitá geofyzika při vyhledávání čedičových těles v severočeském hnědouhelném revíru
    V. Uhelně geologická konference v Praze
    Vliv důlní činnosti OKR na životní prostředí
    Vliv počtu odebraných vzorků na výsledný obsah popela a vody v surovém uhlí a meziproduktu
    Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru
    Vplyv baníckej činnosti koncernu Uhoľné a lignitové bane na životné a pracovné prostredie
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv - Část 1. Vlastnosti a chování popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 2. Výpočet skutečného složení bezvodných popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 3. Výpočet obsahu hydrátové vody popelovin
    Výstavba bane Gbely
    Výstavba dolu Slaný
    Výstavba lomu Vršany a nové pohledy na využití uhlí
    Výuka horního práva na báňské akademii ve Freiberku
    Využití nových poznatků k řešení problematiky otřesů
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru
    Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek
    Využívání odpadů z těžby a úpravy uhlí v kladenském revíru
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
    Vývoj a overenie technológie hľbenia jám vŕtaním v nesúdržných horninách
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Dokonč.
    Vývoj uhelného hornictví v ČSR v letech 1918 - 1938 (1945) : náčrt. Pokrač. 1
    Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí
    Význam povrchové těžby v kanadském energetickém hospodářství
    Význam uhlí v palivoenergetickém komplexu budoucnosti
    Vztah mezi nerostným složením, mechanicko-fyzikálními vlastnostmi a jejich dobyvatelností při odklizu v lomech Severočeského hnědouhelného revíru
    XIII. Světový hornický kongres
    Základní podmínky stavby vysokých výsypek v neogenních sedimentech a důsledky jejich nedodržování
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí
    Zhodnocení využitelnosti tufogenních sedimentů s uhelnou příměsí
    Zkušenosti s dobýváním velmi mocné sloje v dole Dukla, k.p.
    Způsoby vyřizování tektonických poruch v porubech - část 1
    Způsoby vyřizování tektonických poruch v porubech - část 2