Record details

Title
    Výběr Prací (Geoindustria)
Country
    Česká republika
Keyword
    Geoindustria
    Prací
    Výběr
Articles from this serial
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
    Bentonit z kutnohorského krystalinika
    Bituminózní břidlice rudnického obzoru
    Chemické složení dekoračních pískovců severovýchodních Čech
    Chromit z Camaguey (Kuba)
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
    K šedesátinám Miloslava Černého
    K šedesátinám RNDr. Jiřího Šindeláře, CSc.
    K využitelnosti rud ranského masívu
    Karbon žatecké deprese
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Ložisko wollastonitu Mochtín u Klatov
    Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu
    Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
    Nové metody výpočtů zásob nerostných surovin
    Nové poznatky o jihočeských grafitech
    Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Petrologie litického masívu a jeho pláště
    Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí
    Polymetalické stratiformní zrudnění mezi Kraslicemi a Mlýnskou
    Problematika projekce, vytyčování a provádění odkryvných prací v blízkosti podzemních inženýrských sítí
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
    Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova
    RNDr. Petr Květoň šedesátníkem
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem velkolomu Jiří
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem Velkolomu Jiří
    Střelná - nové ložisko křemenců
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
    Technologické vyhodnocení ložisek cihlářských surovin Solopysky a Kryry
    Tmavé dekorační kameny jihozápadních Čech
    Vyhledávací průzkum Sn, W rud v hornoslavkovském revíru
    Výskyt scheelitu u Malého Beranova (záp. Morava)
    Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu
    Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy
    W-zrudnění u obce Cetoraz
    Zrudnění v ranském masívu