Record details

Title
    Vodní hospodářství
ISSN
    0322-8231
    0862-5549
    1211-0760
Country
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Keyword
    Hospodářství
    Vodní
Articles from this serial
    2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Aplikace MIKE SHE na povodí horní Jizery
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Biologická stabilita vody - BDOC
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Chemická redukce dusičnanů ve vodách
    Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
    Citlivé oblasti
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Co jsou dioxiny?
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    Časový průběh odtoků z retenční nádrže v malém povodí dotčeném urbanizací
    Česká hydrologická služba
    Čs. vodní hospodářství v tržních podmínkách
    Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry
    Drinking water supply in the Czech Republic
    Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    Ekonomické nástroje ochrany vody ve vyspělých evropských zemích
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Erozní mapa ČR a její využití
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Generel zásobování vodou hlavního města Prahy
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydroekologické hodnocení toků
    Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav
    Hydrogeologie a právní systém
    Hydrogeology in the Czech Republic
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Integrovaný registr znečišťování
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jednoduchý iontový kapalinový chromograf pro stanovení dusičnanů a síranů ve vodě
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    Kaly v ČR, přehledy a trendy
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Konference Hydrologie malého povodí 2014
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008"
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Lze berylium odstranit z vody filtrací přes polovypálený dolomit Semidol?
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Meteorologické příčiny povodní v srpnu 2002
    Metodika ekologické optimalizace říčních systémů a jejich povodí
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Modelování časového průběhu kolísání hladiny podzemní vody - dva možné přístupy
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Monitorování podzemních vod
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Možnosti odstraňování beryllia z vod
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí - III.část
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí IV.závěrečná část
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Nové výsledky mezinárodního výzkumu klimatické změny
    O zaměření a práci České limnologické společnosti
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Odstránenie etylénbisditiokarbamidanov z odpadových vod
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    Odvodnění urbanizovaných území
    Ohlédnutí za minulými deseti hydrogeologickými konferencemi
    Paměť vody : i Krčín pochybil?
    Pan Ing. Vok Malínský, CSc.
    Pesticidy v pitných vodách
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Podzemní vody hydrogeologického masívu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Použitelnost přímé spektrofotometrie ke stanovení koncentrace organických látek ve vodách
    Povodeň na Dřevnici
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Pravdivost analýzy
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika průmyslových skládek. 1.část
    Problematika průmyslových skládek. 2.část
    Prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. : 6.5.1914 - 1.10.2002
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.
    Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Průzkumné metody v hydrogeologii
    Přečerpávací elektrárna CHA Centro na Kubě
    Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Příspěvek k metodě rozčlenění odtoku s využitím režimního pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    Přitahuje vegetace vodu?
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Rebilance zásob podzemních vod
    Retenční funkce Třeboňské rybniční soustavy
    Revitalizace Isary v Mnichově
    Revitalizace potoka Borová
    Revitalizace Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace suchého poldru Čihadla
    Revitalizační úpravy potočních koryt
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
    Současný stav jakosti vody v řece Lužnici
    Srpnové povodně v roce 2002 na území Čech z pohledu meteorologa
    Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (celkové alkality) přírodních vod metodou Granovy acidobazické titrace
    Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
    Trvale polysaprobní toky
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Umělý mokřad na Stříbrném potoce
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vícerozměrná statistická analýza povodní na řece Sázavě v období 1961-2000
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vliv řízeného hnojení na jakost vody Matějovského rybníka
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vltavská kaskáda pod tlakem vody a událostí
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002
    Vplyv vodnej nádrže Zeplínska Šírava na režim podzemných vod
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Výmoly pod skluzem v úzkém údolí
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Výpočet výtokové čáry s využitím pozorování hladiny podzemní vody
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Význam stanovení celkového fosforu při hodnocení jakosti vody
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc.
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Water management in the Czech Republic at the beginning of 21st century
    XVI.konference podunajských států o hydrologických předpovědích a hydrologických základech vodního hospodářství
    Za profesorem Adolfem Paterou
    Zákony USA na ochranu čistoty vod
    Zámek Lány bude mít hradní studnu
    Zemědělství a voda
    Zkušenosti s optimalizací hydrologických pozorovacích sítí v ČSFR
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Změny odtokového režimu v důsledku klimatické variability
    Znečištění povrchových vod v povodí řeky Berounky ropnými látkami
    Zranitelné oblasti