Record details

Title
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
ISSN
    1210-4195
    1211-0760
Country
    Česká republika
Keyword
    Hospodářství
    Voda-ovzduší-půda-odpady
    Vodní
Articles from this serial
    Acidifikace šumavských jezer - Černého a Čertova
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Aproximace doby koncentrace odtoku na malých přirozených povodích
    Biochemický rozklad alifatických chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    Česká hydrologická služba
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Energie postupových větrových vln
    Fakta a mýty kolem povodní
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Jakost pitné vody v ČR
    K otázce vlivu podélného sklonu toku na zrnitostní složení materiálu dna
    K výpočtu parametrů větrových vln
    Katastrofální povodeň na Rychnovsku - červenec 1998
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Ledové jevy na malých tocích
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Monitoring mobilních polutantů v půdách a podzemních vodách a jeho ekonomika
    Monitoring ve vodním hospodářství v rezortu MZe
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Nezapomínají
    Nezbytnost omezování emisí skleníkových plynů
    Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nové postupy úpravy vody
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, jejich funkce a účinnost
    Plošné zdroje znečišťování vod
    Podíl geologických firem na ochraně životního prostředí
    Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům
    Podzemní vody a organizace a.s. Povodí
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Radonový program ČR
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sledování kvality vody v povodí Teplé
    Soudobé povodně v jihočeském regionu
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Stanovení tvaru hladiny podzemní vody v okolí Přelouče
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 1. část
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Úpravna důlních vod Svatava
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vodní elektrárny
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Vodohospodářských 50 let aneb dlouhodobé plánování
    Vodohospodářských 50 let aneb vodní právo
    Vodohospodářských 50 let aneb vodohospodářské elegie
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Zamyšlení nad vývojem podnikání v hydrogeologii za posledních deset let
    Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství