Record details

Title
    Vodní hospodářství a ochrana ovzduší
ISSN
    1210-4195
Country
    Česká republika
Keyword
    Hospodářství
    Ochrana
    Ovzduší
    Vodní
Articles from this serial
    40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Kontaminace sedimentů na vodní nádrži Nechranice
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Možnosti využití podzemní vody z Ralska pro Prahu
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře
    Rekonstrukce zděných přehrad
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Základní inventarizace emisí metanu v ČR
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů
    Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí