Record details

Title
    Vodní hospodářství. Řada B
Pub. place
    Praha
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Hospodářství
    Řada
    Vodní
Articles from this serial
    Acidifikace Černého jezera
    Akosť vody vyrovnávacej nádrže vodného diela Veľká Domaša z hľadiska hydrobiológie
    Atmosférická depozice organochlorových škodlivin v šumavských jezerech
    Bilance fosforu ve vodárenské nádrži Římov
    Bilance jakosti povrchových tekoucích vod v ČSR k roku 1995
    Biologická denitrifikace pitné vody v horninovém prostředí
    Celková mineralizace v hydrochemii a analytice vody
    Chemické formy olova, kadmia, mědi a zinku v povrchových vodách jižních Čech
    Chemismus vápníku termální vody energetického hydrogeotermálního systému v lokalitě "Podhájská"
    Čistota vody v tocích Moravského krasu
    Dlouhé změny chemického složení vody Slapské nádrže
    Dosavadní poznatky o vlivu těžkých kovů na mikroorganismy v pitné vodě
    Důlní vody v severočeském hnědouhelném revíru
    Faktory zemědělského mikrobního znečištění podzemních vod a možnosti jejich regulace
    Hodnocení analýz některých stopových prvků v syntetickém vzorku vody
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností
    Identifikační hydrogeologické metody používané v rámci hydrogeologické syntézy České křídové pánve
    Indikační vrty a objekty v ochraně vod
    Izolace a koncentrace nepolárních organických látek ze vzorků vod
    Jeden z možných způsobů intenzifikace jímání podzemních vod
    K problematice biosféry a hydrosféry
    K problematice polychlorovaných bifenylů ve vodách
    Komplexní přístup v péči o přírodní prostředí
    Konference o krasové hydrologii karibské oblasti
    Matematické modelování transportu a transformačních procesů dusíku v půdě
    Monitorování kontaminace povrchových a podzemních vod vodami z odkališť elektrárenských popílků
    Monitorovanie kvality vody vybraných tatranských jazier
    Možnosti znečistenia povrchových tokov vplyvom topenia snehu
    Některé poznatky a zkušenosti z úpravy vody v podzemním horninovém prostředí
    Niektoré problémy stanovenia ťažkých kovov vo vodách anodickou rozpúšťacou analýzou
    Nové metódy stanovenia stopových kovov vo vodách
    Ocenenie štrkovísk pre vodárenské účely v oblasti Kúty-Holíč
    Ochrana podzemních vod - aktuální úkol naší společnosti
    Ochrana zdroje pitné vody na lokalitě Mšené-Budyně
    Odnos těžkých kovů vodou z povodí Zvíkovského potoka
    Odtraňování radonu-222 z podzemních vod
    Perspektivy zásobování pitnou vodou v okrese Žďár nad Sázavou
    Postavenie geotermálnych vôd v v systéme vodných zdrojov v SSR
    Použití aktivního uhlí při úpravě vody
    Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality
    Praktické zkušenosti s vymezováním pásem hygienické ochrany
    Problematika kontaminace toků v povodí vodárenské nádrže Přísečnice
    Prognóza akosti vody rieky Moravy po výstavbe vodného diela Wolfsthal-Bratislava
    Prognóza množství a jakosti podzemní vody jímané v blízkosti řeky
    Předpovědi charakteristik režimu a využitelného množství podzemních vod v jímacím území brněnského vodovodu
    Rádiológia vo vodnom hospodárstve
    Rozdíly v odtoku dusíku, síry a fosforu z povodí při různém antropogenním zatížení krajiny
    Řízení jakosti podzemních vod
    Senzorická analýza a organoleptické vlastnosti pitných vod
    Sledování vlivu živočišné výroby na vlastnosti vod pomocí trofického potencionálu
    Současnost a perspektiva využití podzemní vody pro vodárenské zásobování okresu Kolín
    Stanovení dusičnanů v přírodních vodách ultrafialovou spektrometrií
    Stanovenie bóru vo vodách
    Těkavé organické látky v pitných vodách ČSR
    Účast Českého svazu ochránců přírody při ochraně vodního režimu krajiny
    V. celostátní konference o ochraně vod před znečištěním ropou
    Vliv důlních vod na povrchové toky
    Vliv kyselých depozic na kvalitu povrchových a podzemních vod
    Vliv zemědělské výroby na obsah těžkých kovů v přilehlých vodních tocích
    Vodárenské využití kvartérních sedimentů řeky Labe
    Vplyv velkokapacitných fariem živočišnej výroby na kvalitu vôd
    Výskum vlastností a eliminácie amonných iónov z vôd prírodným zeolitom
    Výskum vplyvu poľnohospodárskej výroby na akosť povrchových a podzemných vôd SSR
    Výskyt pesticídov v povrchových vodách ČSSR
    Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod
    Využívanie geotermálnych vôd na Slovensku
    Význam fyzikální chemie povrchů v hydrochemii a technologii vody
    Význam hmotnostních a látkových koncentrací v hydrochemii, biologii a analytice vody
    Zákonitosti iontové výměny při migraci kontaminantů v podzemních vodách od dočasně působícího zdroje znečištění
    Zásobování pitnou vodou a ochrana životního prostředí v horských rekreačních oblastech Čech
    Zásobování Pomoraví pitnou vodou
    Zásobovanie východoslovenskej oblasti v priestore Starina-Humenné-Vranov-Prešov pitnou vodou
    Zlepšení jakosti povrchových vod v Nizozemí
    Změna kvality vod v Moravském krasu
    Znečištění nádrže Skalka rtutí
    Znečištění povrchových a podzemních vod bodovým zdrojem polychlorovaných bifenylů