Record details

Title
    Západné Karpaty. Séria geológia
ISSN
    0130-8288
    0139-8288
ISBN
    80-85314-02-9
    80-85314-06-1
Country
    Československo
    Slovensko
Keyword
    Geológia
    Karpaty
    Séria
    Západné
Articles from this serial
    Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě
    Evapority z podložia neogénu viedenskej panvy
    Geológia sz. časti Nízkých Tatier a priľahlej časti Veľkej Fatry
    Geologická stavba Kubínskej hole (Orava)
    Ložiska palív - vzťah k hlbinej stavbe panónskej panvy a karpatského oblúka
    Mikrobiostratigrafická rekognoskácia vrtov podložia viedenskej panvy
    Mikrofaciálno-petrografické vyhodnotenie mezozoických hornín v hlbinných vrtoch v podloží neogénu viedenskej panvy
    Nálezy konodontov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Palinologické vyhodnotenie bridličnatých sedimentov z vrtov v podloží viedenskej panvy
    Palinologický výskum sedimentov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Petrografické vyhodnotenie pieskovcov z vrtov LNV-3, LNV-7, Šaštín-10, Šaštín-12, Závod-74
    Podklady k paleogeografickej mapke albu Západnych Karpát
    Reinterpretácia geologickej stavby predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy
    Strihovské zlepence a juhomagurská kordiléra
    Vápnitý nanoplanktón z podložia viedenskej panvy
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier