Record details

Title
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pub. place
    Praha
ISSN
    0514-8057
ISBN
    80-7075-091-X
Country
    Česká republika
    RN
Keyword
    1990
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Articles from this serial
    Aplikace shlukové analýzy při zpracování druhové diverzity rodu Cenosphaera (Radiolaria), (34-12 Pohořelice)
    Biogeochemický monitoring malých povodí
    Biostratigrafické studium (vápnitý nanoplankton) sedimentů svrchní křídy ve vrtu Pavlov-5 na jižní Moravě (34-12 Pohořelice)
    Biostratigrafický výzkum valounů vápenců z kulmu Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (14-43 Mohelnice, 15-33 Moravský Beroun, 24-21 Jevíčko, 24-24 Prostějov)
    Chemické složení kasiteritu
    Čelechovické vápence v deformačních strukturách na v.okraji boskovické brázdy (24-21 Tišnov)
    Experimentální výzkum fázových vztahů v soustavách Cu-Mo-Te a Cu-Mo-Se
    Fytopaleontologické nálezy ve slánském souvrství z.od Knovíze (12-23 Kladno)
    Fytopaleontologické vyhodnocení vrtu Ři-24 (Řisuty) z kladenské pánve (12-23 Kladno)
    Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Geochemický výzkum ševětínského granodioritu (22-44 Hluboká n. Vltavou)
    Geochemie povrchových vod na území listu Martínkovice (04-34 Martínkovice)
    Geochemie povrchových vod na území listu Nové Město n. Metují (14-11 Nové Město n. Metují)
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Hloubkový metalogenetický výzkum Českého masívu
    K paleogeografii karpatu v oblasti Závodu (z. okraj slovenské části vídeňské pánve)
    Karpologické zbytky z pontu jižní Moravy (34-21 Čejč, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč)
    Karpologický výzkum maďarského panonu s.l.
    Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Koráli z české křídové pánve (Scleractinia, svrchní cenoman-spodní turon)
    Kvartérní sedimenty na území listu Semily (03-41 Semily)
    Lineární struktury v severočeské pánvi
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu
    Mapy geochemické reaktivity hornin
    Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
    Mikropaleontologický výzkum spodního ordoviku (12-33 Plzeň)
    Muskovitický granit s topazem (typ Homolka)- extrémní diferenciát v jz.části centrálního masívu moldanubického plutonu (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Nález pteropodů Clio triplicata Audenino v eggenburgu zóny Waschbergu na jižní Moravě (34-23 Břeclav)
    Několik nových korálů ze Slovenska
    Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
    Nové nálezy měkkýšů v nesvačilském souvrství (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nové poznatky o miocénu v oherském zlomovém pásmu (12-12 Louny)
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
    Nový nález makrofauny v godulském souvrství slezské jednotky (26-11 Jablunkov)
    Nový způsob získávání mikrofosílií
    Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Palynologické vyhodnocení vzorků z rudnického obzoru ze zářezu nové silnice z. od Vrchlabí v podkrkonošské pánvi (03-41 Semily)
    Permotriasové vulkanity Barun-Burenu, Mongolsko
    Polymetalická mineralizace v podloží karbonu na dole Slaný (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Poznámky k chemismu granitů melechovského masívu (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Poznámky k možné poloze hranice mezi spodním a středním turonem ve dvou vrtech na Mělnicku (13-11 Benátky n.Jizerou)
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Předběžná zpráva o studiu diatom Černého jezera na Šumavě (21-44 Železná Ruda)
    Předběžné výsledky studia foraminifer beskydské křídy z vrtů Vlčovice - J1, J2, J3, J4 (25-21 Nový Jičín)
    Přehled geologických poměrů na území listu 12-441 Štěchovice (12-44 Týnec n.Sázavou)
    Rozmístění cínových a wolframových rud Českého masívu
    Rozšíření prognózních zdrojů Au-rud na ložisku Zlatý Chlum (14-22 Jeseník)
    Sdělení o výzkumu ichtyolitů klobuckého obzoru (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Sedimentologický výzkum frýdeckého souvrství podslezské jednotky (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek- Místek, 26-11 Třinec)
    Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče)
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Skončil státní úkol "Výzkum prognóz rudonosných geologických formací ČSR"
    Strukturně geologická stavba území listu mapy 1:50.000 Sušice(22-31 Sušice)
    Strukturně ložiskový výzkum v okolí Chotěboře (13-44 Hlinsko)
    Strukturní stavba krystalinika v okolí Mariánských Lázní a Teplé (11-41 Mariánské Lázně)
    Středně devonské konodontové fauny v moravském paleozoiku (15-31 Bruntál)
    Studium kontaminace geochemických vzorků způsobené otěrem z homogenizačních zařízení
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
    Svrchní křída na listu 12-223 Odolena Voda (12-22 Mělník)
    Svrchnodevonští konodonti z vrbenské skupiny od Rýmařova (14-42 Rýmařov)
    Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice)
    Výsledky geologického mapování na listu 14-224 Jeseník (14-22 Jeseník)
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Využití elektronového mikroskopu BS 340
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty
    Výzkum konodontů spodního ordoviku (12-33 Plzeň)
    Výzkum krystalinika v okolí Olešnice(24-12 Letovice)
    Výzkum křídových sedimentů na území listu 1:50.000 Polička (14-33 Polička)
    Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
    Výzkum nerudních a netradičních surovin
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Výzkum zlaté mineralizace na Skutečsku (33-44 Hlinsko, 14-33 Polička)
    Význam rodu Cytheridea Bosquet.1852 (Ostracoda) pro stratigrafii miocénu vídeňské pánve
    Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud
    Zhodnocení měkkýšů eggenburgu a ottnangu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zhodnocení měkkýšů karpatu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)
    Získávání vápnitých mikrofosílií z tvrdých vápenců a slínovců metodou horké acetolýzy
    Zpráva o geologickém mapování na listech 14-223 Lipová-lázně a 14-241 Branná
    Zpráva o geologickém mapování v račanské a bystrické jednotce magurského flyše na listu Púchov (moravská část) (25-43 Púchov)
    Zpráva o geologicko-ložiskovém výzkumu okolí Bezděkova u Libice n. Doubravou(13-44 Hlinsko)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Bechyně (22-42 Bechyně)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Budějovice (32-22 České Budějovice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Velenice (33-13 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Zpráva o mapování miocénu na listu 1:50.000 9-Retz (Dolní Rakousko)
    Zpráva o mikropaleontologickém rozboru vzorků z vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zpráva o mikropaleontologickém zpracování spodního miocénu (eggenburg, ottnang) ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)