Record details

Title
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
ISSN
    0514-8057
ISBN
    978-80-7075-756-7
Country
    Česká republika
Keyword
    2009
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Articles from this serial
    Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
    Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Chemismus žil 'svatojanského diabasu' úseku Loděnice-Bubovice
    Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
    Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
    Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu
    Geochemie a mineralogie platinoidů v chromitových rudách z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko
    Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina - Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko
    Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit)
    Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou : (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
    Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
    Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000
    Křídové sedimenty na území listu 03-341 Kněžmost
    Kvartér v okolí Jalapy (severní Nikaragua)
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů
    Magnetosusceptibilitní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze-Řeporyjích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
    Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov)
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Některé biogenní textury v křídových sedimentech Českého ráje
    Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky
    Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
    Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
    Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma
    Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň)
    Obsahy platinoidů z Cu-Au(Mo) porfyrového ložiska Kalmakyr, Uzbekistán
    Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev
    Paleontologické výzkumy v karbonu v okolí Jesenice (žihelská pánev)
    Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve
    Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)
    Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
    Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy) : (12-41 Beroun)
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Předběžný geologický výzkum fluviálních sedimentů východně a severovýchodně od Kněžmostu
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji
    Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
    Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice
    Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích
    Spodnopermské vápence v okolí Rovenska pod Troskami
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Přihrazských skal v Českém ráji
    Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části Křivoklátsko-rokycanského komplexu
    Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil
    Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
    Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání