Record details

Title
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
ISSN
    0514-8057
    0514-8057
ISBN
    978-80-7075-756-7
Country
    Česká republika
Keyword
    2010
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Articles from this serial
    Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová
    Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice - Trmice
    Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách
    Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
    Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)
    Hydrotermální žíly s turmalínem vázané na východní okrajový zlom boskovické brázdy
    Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna
    Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie
    Magnetometrické měření v severní části mariánsko-lázeňského komplexu
    Národní geovědní bibliografie GeoLib
    Několik poznámek k funkční morfologii trinucleidních trilobitů
    Pelitická facie v nadloží pískovcového tělesa Příhrazských skal, severovýchodní Čechy (litologie a biostratigrafie na základě studia vápnitých nanofosilií)
    Petrografie jizerských ortorul na listu 03-142 Hejnice
    Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve
    Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
    Pylová analýza rašelinných proplástků v podloží štěrkopískových sedimentů u obce Grygov
    Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna
    Re-Os geochemie a geochronologie ranského gabro-peridotitového masívu, Český masív
    Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
    Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
    Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století
    Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
    Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách
    Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Přihrazských skal v Českém ráji
    Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části Křivoklátsko-rokycanského komplexu
    Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku
    Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vrt N-1 Valeč: sonda do počátku vývoje doupovského vulkanického komplexu
    Vulkanogenní proplástek (tonstein) v hlavní sloji nýřanského souslojí (astur) na Plzeňsku
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
    Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil
    Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
    Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku
    Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice
    Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
    Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání
    Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A v Praze na Červeném vrchu (Vokovice)