Record details

Title
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
ISSN
    0514-8057
ISBN
    978-80-7075-843-4
Country
    Česká republika
Keyword
    2012
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Articles from this serial
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií
    Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu z fosilních pyrometamorfovaných hornin Mostecké pánve z Nechvalic
    Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    Databázový podklad komplexní radonové informace pro administrativní jednotky
    Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
    Doklad erupcí surtseyského typu v rané fázi vývoje Českého středohoří
    Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    Geochemická a vulkanologická dokumentace dočasných odkryvů ordovických vulkanitů při stavbě metra v Praze-Vokovicích
    Geologie stanice metra Červený vrch v Praze
    Ichnofosílie Rusophycus cf. cryptolithi Osgold, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Jezerní karbonáty ploužnického obzoru z vrtu Sm1, stephan C podkrkonošské pánve
    Kambrium u Slapnického mlýna a Jezírek a nový výskyt sedimentů kambria východně od Mlečic
    Kontaktní metamorfóza grafitické ruly v doméně durbachitového plutonu Knížecí stolec
    Křídové sedimenty na území Přírodního parku Džbán - některé zajímavé fenomény
    Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
    Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve
    Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku
    Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
    Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
    Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu
    Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE
    Permská fauna jižní části boskovické brázdy z okolí Moravského Krumlova
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
    Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší
    První nález vápnitých dinoflagelát v české křídové pánvi
    Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů
    Reliéf a geologická stavba podloží žatecké dílčí pánve
    Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
    Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
    Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku
    Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
    Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum