Record details

Title
    Zpravodaj Hnědé uhlí
ISSN
    1211-0655
    1213-1660
Country
    Česká republika
Keyword
    Hnědé
    Uhlí
    Zpravodaj
Articles from this serial
    +RNDr. Stanislav Hurník, CSc.
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Břehová linie jezera Most
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Budoucnost těžby lignitu v Lužici - nové výzvy
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Chování nenasycených zemin
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Evropská a slovenská energetická politika
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Hornické muzeum Krásno (areál cínového dolu Vilém)
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Hornické tradice a Landek
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    Karlovarské prameny
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Kvalita vody v řece Bílině
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základky
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogie lokality Žichov
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Prof. Ing. Josef Hojdar, dr.h.c. : *6.9.1919 ? 28.10.2000
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Přehled geologie chebské pánve
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační substráty Sokolovska
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Růst cen nerostných surovin - fikce nebo realita?
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vodní režim antropogenních půd
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Vzpomínka na ing. Václava Nováka
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami