Record details

Conspectus category
    00
Article
    1. celostátní konference "Uhlonosné formace Československa"
    2. mezinárodní konference o znečišťování půdního prostředí
    2. mezinárodní symposium o devonu v Calgary
    2. Sjezd české speleologické společnosti
    2. strukturně geologický seminář
    3. symposium o geologii Libye
    3. Sympozium "NEMIRAM"
    7. konference o mladším terciéru
    9. mezinárodní speleologický kongres 1986
    The 12th congress of the Carpatho-Balkan geological association (Bucharest, 1981)
    13. kongres karpatsko-balkánské geologické asociace
    17. a 18. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace
    19. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH - AIH)
    24. konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV
    26. celostátní konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - Most 1987
    27. Mezinárodní geofyzikální sympozium
    30 let inženýrské geologie a hydrogeologie na Moravě
    30 rokov činnosti Baníckeho ústavu
    30 rokov pôsobenia Ústavu hydrológie a hydrauliky Slovenskej akademie vied
    35 let Ústavu pro výzkum rud
    35 rokov činnosti Geologického prieskumu na pevné nerastné suroviny na Slovensku
    43. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    44. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    45. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    51. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    52. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    53. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    55. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    Activity of the Geological survey, Prague in 1982
    Activity of the Geological survey, Prague in 1983
    Activity of the Geological survey, Prague in 1985
    Activity of the Geological Survey, Prague in 1986
    Activity of the geological survey, Prague in 1987
    Aktivita Slovenskej geologickej spoločnosti roku 1983
    Celostátní konference Hnědé uhlí 1985
    Comments on the terms "molase" and "foredeep"
    Činnost stálé komise RVHPpro spolupráci v oblasti geologie v roce 1985
    Čtvrtá porada předsedů a tajemníků společnosti VTS socialistických států
    Dohoda o spolupráci v geologii s VSR
    Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě
    Druhá mezinárodní konference o eklogitech
    Druhé kolokvium Ars geochimica
    Druhé mezinárodní sympozium o devonu v Calgary (1987)
    Druhé mezinárodní sypozium o hlavonožcích (Tübingen 1985)
    Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike
    Euoroclay '87 : šesté zasedání evropských jílových skupin
    Formy a výsledky spolupráce Hornicko-geologické fakulty s Rudnými doly a Magnezitovými závody
    Geochémia na 27. Medzinárodnom geologickom kongrese v Moskve
    Geochemie na 27. Mezinárodním geologickém kongresu v Moskvě
    Geologické vědy ve struktuře věd přírodních a společenských
    Geologie '86 : výstava k 30. výročí československo-sovětské spolupráce v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1987
    III. konference "Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách"
    III. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    Informace o odborném semináři "Problematika rozpojitelnosti podloží"
    Informace o V. uhelně geologické konferenci v Praze
    IV. program regionálního hydrogeologického průzkumu pro 7. PLP
    IX. Mezinárodní speleologický kongres
    Jak zvyšovat efektivnost geologické práce
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    K citacím v geologické literatuře
    K zasedání IGCP projektu "Prekambrická metalogeneze ve střední Evropě" (Mozolov u Tábora, 20.-25.5. 1985)
    Komise IGU "Význam periglaciálních jevů"
    Kompenzační metoda stanovení přetvárných charakteristik horninových těles v triaxiálním přístroji
    Konference o permotriasu
    Konference o pouštní geologii
    Konference společnosti pro dálkový průzkum v Nottinghamu
    Krajiny Václava Cílka
    Kvartérně geologická konference v polském Pobaltí
    Ložisková rudní geologie na 27. geologickém kongresu v Moskvě
    Medzinárodná konferencia "Hydrológia Karpát"
    Metodické otázky průzkumu velmi čistých vápenců
    Metodika zpracování a návrh jednotné klasifikace pevných poloh
    Mezinárodní konference o termoluminiscenčním datování
    Mineralogická a vědeckovýzkumná činnost Katedry mineralogie, geochemie a krystalografie (PřFUK) za posledních 30 let
    Naše geochemie po 27. geologickém kongresu
    Některé metodické chyby při výpočtu zásob metodou řezů
    Některé poznatky ze služební cesty na Kubu
    Nové cesty v hledání užitné hodnoty hornin
    O dvou podzimních geologických sezeních
    Perspektivy a úkoly osecké geologie
    Petrolgeochem 1985
    Poznámky k postavení mineralogie a petrografie v komplexu geologických věd : [diskusní příspěvek]
    Poznámky o výsledkoch mineralógie a petrografie na Geologickom ústave D. Štúra
    Poznatky z celoštátnej konferencie o inžinierskej geológii a energetickej výstavbe
    Problematika vodných zdrojov v štátnom pláne základného výskumu v 7. päťročnici
    Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume
    Project "Quaternary glaciations in the Northern hemisphere" and its achievements
    Projekt výzkumu triasu skončil
    Protokoly o vědeckotechnické spolupráci podepsány (ČSSR, NDR, PLR, Rakousko)
    Průkopnická teorie nivačních a glacigenních procesů z 18. století
    První mezinárodní kongres o brachiopodech v Brestu
    Přínos sedimentární petrologie a sedimentologie k novým metodám geologického průzkumu
    Sedimentologové z celého světa se sešli v Austrálii
    Seminár "Podzemné vody okolia Košic a problematika ich využívania pre zásobovanie obyvateľstva
    Seminář o dálkovém průzkumu Země
    Seminář o metodických příručkách
    Seminář o neotektonice
    Seminář (odborné skupiny pro geotektoniku při Českolovenské společnosti pro mineralogii a geologii) v Pozďátkách
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    Seminář RVHP k otázkám vědeckotechnického pokroku v geologii
    SIEC : druhá mezinárodní konference o eklogitech
    Skladování hmotné geologické dokumentace ve Finsku
    Současná česká geologická literatura, její vývoj a srovnání se stavem v zahraničí
    Stratigrafie a paleontologie na 27. mezinárodním geologickém kongresu
    Svetový banícky kongres v Dillí - India 19.-23. novembra 1984
    Symposium Bicentennial gold '88
    Sympozium o krasu sudetské soustavy v Králíkách 1981
    Třicet let geomorfologie v ČSAV
    Učastije ČSAN v razvitii čechoslovackich nauk i vypolnenije jej daľnejšich zadač
    Úloha petrografie a mineralogie v geologickém výzkumu
    Úloha teoretického mineralogického a petrografického výzkumu v ložiskových prognózách
    Úloha vědy na zvýšení kvality používaných silikátových surovin a využití netradičních nerudních surovin
    V. Uhelně geologická konference v Praze
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 26. 4. 1988
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 29.4. 1985
    Vědeckotechnická spolupráce s PLR
    Vědeckovýzkumná práce Katedry petrologie
    VII. konference o silikátových surovinách
    VIII. Kongres regionálního výboru pro stratigrafii mediteránního neogénu (RCMNS)
    Vybrané problémy a hlavní směry výzkumu v oblasti rozpojování nadloží se zvláštním zřetelem na výskyt zpevněných poloh
    Výhled základního výzkumu v hornictví v 8. pětiletce
    Výzkumná činnost Katedry hydrogeologie a inženýrské geologie (PřF UK) a její perspektivy
    XI. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Moskvě
    XI. Medzinárodná konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb
    XII. Kongres mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Kanadě
    XIII. svetový banícký kongres v Štokholme
    XIII. Světový hornický kongres
    XXV. celoštátny geologický zjazd v Žliline
    Z činností vědeckého kolegia geologie a geografie ČSAV
    Zasedání geomorfologických pracovních skupin Mezinárodní geografické unie v Nizozemí 1981
    Zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV v roce 1984
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1982
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1983
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV ze rok 1987
    Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea-přírodovědeckého muzea za rok 1980 : paleontologické oddělení
    Zpráva o výsledcích přírodověděckých resortních výzkumných úkolů R 21/73 a R 21/73D v letech 1975-1980