Record details

Conspectus category
    004
Article
    Akustický televizor a jeho využití v geologii
    Automatizovaná príprava geologických podkladov na počítači ISAP
    Automatizovaný registr vrtů faktografické banky dat geologie
    Budování a provoz automatického registru sesuvů ČSR
    Calculations and plotting in igneous geochemistry: Corvée abolished at last! (GCDKIT 2.00 released)
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Data transmission from seismic stations via network AGNES using GSM-GPRS technology
    Digitální modelování geologických horizontů
    Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec
    Faktografický informační systém - registr ložisek nerostných surovin ČSR
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geologické informačné systémy a petrologicko-geochemická databankaKGaM BF - ÚVT VŠT Košice. I.
    Geologický model ložiska - koncepce a využití při automatizaci báňsko-geologických výpočtů v SHR
    Informatika se snaží získat přízeň geologů
    Inteligentné informačné systémy v geológii
    Ke geologické interpretaci digitálně zpracovaných kosmických dat
    Konfrontace výpočtových metod sedání staveb se skutečností
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    Matematické modelování a efektivnost hydrogeologického průzkumu
    Matematické modelování transportu a transformačních procesů dusíku v půdě
    Matematicko-statistické zpracování geochemických dat na lokalitě Narysov - Žežice
    Matematický model dětmarovického výmolu v OKR na Ostarvsku
    Mechanické zkoušky hornin řízené počítačem
    Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Mikropočítač IQ 151 ve výuce geologie
    Modelovanie jednorozmerného prúdenia podzemných vôd pomocou kalkulačky
    Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů
    Nový univerzální systém ukládání hydrogeochemických dat založený na nezvyklém principu jednoznačnosti pomocí pravděpodobnosti
    Osobní počítače v geologickém průzkumu
    Počítacie stroje v hydrogeológii
    Počítače ve vzdělávacím procesu resortu paliv a energetiky
    Porovnanie experimentálnej a výpočtovej metódy určovania nenasýtenej hydraulickej vodivosti
    Possibilities of the computer processing of the palaeontological data
    Postavenie a úloha mikrografie v geologickej informatike
    Použití tabulkového procesoru pro dynamické modelování v geovědách
    Praktické zkušenosti s aplikací modelového řešení proudění podzemní vody v oboru hydrogeologie
    Prístup k matematickému modelovaniu horninového masívu pre potreby modelovania trhacích prác
    Prognóza vývoje techniky geologického průzkumu
    Programové možnosti zpracování geochemických dat ve výpočetním středisku stavební geologie Praha
    Programový systém databanky dát vlastností zemín
    Příprava hydrogeologických podkladů pro samočinný počítač
    Saturnin, R language script for application of accesory-mineral saturation models in igneous geochemistry
    Sjednocení metod výpočtu sedání staveb
    Small computers in groundwater classification
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Systém řízení báze geologických dat
    Tektonogram na malém počítači
    Testovanie štruktúrnej homogenity geologických objektov pomocou počítača
    Tvorba a řízení petrologických databází v Kuvajtu
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Velocity distribution modelling in laterally heterogenous media (program for a desk-top computer)
    Výber z počítačovej metódy optimalizácie dobývania ložísk magnezitu
    Vyhledávání skrytých ložisek samočinnými počítači
    Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22
    Využití databankové technologie při zpracování geofyzikálních dat
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Využití mikropočítačové techniky na K. P. doly Ležáky Most
    Využití výpočetní techniky v geologii
    Využitie malých počítačov na spracovanie geologických údajov formou databanky
    Využívání mikropočítačů v Ústředním ústavu geologickém
    Využívání výpočetní techniky v geologii
    Zpracování geochemických prospekčních dat
    Způsoby vyhodnocování měření rozpojitelnosti s využitím výpočetní techniky