Record details

Conspectus category
    342.52
Article
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    160 let od přijetí Obecného horního zákona
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Databáze hlavních důlních děl
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hydrogeologie a právní systém
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Ještě k novému stavebnímu zákonu
    K některým problémům současného horního práva
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Několik poznámek k legislativě a metodice geologického průzkumu
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Novinky v Technických podmínkách na geotechnický průzkum pro tunely TP 76-C
    Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Odbornost v hydrogeologii a její uplatňování
    Podzemní voda a její ochrana
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Právní aspekty radonových měření
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona
    Vodohospodářských 50 let aneb vodní právo
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Změny v horním právu v roce 2008