Record details

Conspectus category
    626/627
Article
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    Assessment of the groundwater bodies
    Biologická stabilita vody - BDOC
    Břehová linie jezera Most
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Drinking water supply in the Czech Republic
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Evidence odběrů a vypouštění vody a vodohospodářská bilance
    Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii
    Geofyzikální měření na vodním díle Křivoklát
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geotechnický průzkum pro přehrady ohrožené zemětřesením
    Hydrobiologický prieskum niektorých povrchových vôdv oblesti JEm Mochovce a ich saprobiologické hodnotenie
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hydrogeology in the Czech Republic
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jakost pitné vody v ČR
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    K problematice technického řešení přehrady Karolinka
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Ledové jevy na malých tocích
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Lze berylium odstranit z vody filtrací přes polovypálený dolomit Semidol?
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Modelling of ground water flow in nonhomogeneous media using an integral equation method
    Modelling of groundwater flow in the Jizera Basin
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Monitoring ve vodním hospodářství v rezortu MZe
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možnosti odstraňování beryllia z vod
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Nové postupy úpravy vody
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    Odvodnění urbanizovaných území
    On some computational methods for assessment of bank deformations on water reservoirs
    Paměť vody : i Krčín pochybil?
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní vody a organizace a.s. Povodí
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Potřeba aktualizace navrhování revitalizačních opatření ve vodohospodářském plánování
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. : 6.5.1914 - 1.10.2002
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Quality of water in the experimental river basins
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Registr komunálních zdrojů znečištění
    Rekonstrukce zděných přehrad
    Retenční funkce Třeboňské rybniční soustavy
    Revitalizace Isary v Mnichově
    Revitalizace potoka Borová
    Revitalizace Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace suchého poldru Čihadla
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Revitalizační úpravy potočních koryt
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Stabilisation of reservoir banks using an "armoured earth structure"
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Straw stalactites from building constructions
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Umělý mokřad na Stříbrném potoce
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Vltavská kaskáda pod tlakem vody a událostí
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod
    Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Vodohospodářských 50 let aneb dlouhodobé plánování
    Vodohospodářských 50 let aneb vodní právo
    Vodohospodářských 50 let aneb vodohospodářské elegie
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí
    Význam vodophospodářských štol v městě Brně pro poznání tektoniky Brněnského masívu
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Water management in the Czech Republic at the beginning of 21st century
    Za profesorem Adolfem Paterou
    Zemřel prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc.
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů
    Zlatá stoka třeboňská jako kulturní technická památka světového významu
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství