Record details

Conspectus category
    630
Article
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    The Missing Flux in a 35S Budget for the Soils of a Small Polluted Catchment
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa