Record details

Geographical name
    Jablunkov (Frýdek-Místek, Jablunkov)
Article
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí