Record details

Geographical name
    ČSSR-Čechy
Article
    105 let od založení lomu "U obrázku", významné mineralogické lokality
    Achátové vrchy
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
    Antimonové zrudnění z Hájů u Příbrami
    Application of geophysics in prospection for coal and in exploration of coal deposits in Bohemia and Moravia
    Atmosférická depozice do malých povodí sledovaných Ústředním ústavem geologickým v letech 1985-1988
    Atmosférická depozice organochlorových škodlivin v šumavských jezerech
    Au-W zrudněni v Kašperských Horách
    Bilance fosforu ve vodárenské nádrži Římov
    Bilance jakosti povrchových tekoucích vod v ČSR k roku 1995
    Biostratigraphy of Tertiary coal-bearing deposits of Bohemia and Moravia (C.S.R.)
    Broušení českých granátů
    Chemické formy olova, kadmia, mědi a zinku v povrchových vodách jižních Čech
    Chemické složení teluridů a Bi-Sb sulfosolí zlatonosného zrudněni z příbramského uranového ložiska
    Coexisting amphibole-biotite pairs in durbachitic rocks of the Central Bohemian Pluton
    Contribution of the well-log overlay method in solving the lithological profile - the Broumov-1 borehole, the Intra-Sudetic Basin
    Crystal-chemistry of Selected Natrolites of the Volcanic Bohemia Rocks (ČSSR)
    Dějiny staré miliardu let
    Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze
    Dyskrazit a allargentum z Hájů u Příbrami
    Early Carboniferous U-Pb zircon age for garnetiferous, perpotassic granulites, Blanský les massif, Czechoslovakia
    Geochemické chování zlata v hydrotermálních systémech
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Geofyzika při vyhledávání a ochraně minerálních vod v ČSR
    Geologická dokumentace, archívní činnost a faktografické informace v Geofondu Praha
    Goethe und die Geologie in und um Karlsbad
    Grafitické sedimenty Jiříčkovy jeskyně u Malenic
    Granitization problem - once again
    Historické dobývání rud v SPR "Na Stříbrné" u Českého Šternberka
    Influence of Chemical Composition on Structural and Selected Physical Properties of Natural Natrolites
    Jak dále v regionálním šlichovém výzkumu v ČSR
    Jeskyně hříběcí v Krkonoších
    Jura v Čechách
    K nelinearitě hydrologického systému povodí Sputky
    Kamenné stádo u rybníka Zvůle jv. od Kunžaku
    Keltské rýžování zlata na Jílovsku - mýtus nebo realita?
    Kontaktní skarn se scheelitem ze Semic u Písku
    Krkonošské sopky
    Krkonošské vrásy
    Krupkait a gladit z Bohutína u Příbrami
    Kutná Hora - město slavné hornické tradice
    Kvalita studničných vod ve východní části Středočeského kraje
    Ložiska karbonátových hornin ČSR pro zemědělství
    Magnetitový skarn na Předních Struhadlech v Krkonoších
    Mapy pro život
    Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
    Minerální prameny v Hronově
    Modelování kovnatosti okrajového vzorku rudních ložisek
    Nález tetradymitu u Zduchovic
    Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
    Nástin vývoje vyhrazených nerostů v českém horním právu
    Nejvyšší československý vodopád je v Krkonoších
    Některé strukturní a geologicko-petrografické faktory při vyhledávacím průzkumu cihlářských surovin
    New results of coal-petrological and palynological exploration of the Žacléř formation (Bohemian part of the lower Silesian Basin)
    Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry
    Nové poznatky o kontinentálních zaledněních severních Čech
    Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu
    Podivuhodný vrch Žampach
    Polymetalické zrudnění žíly H32A na š. č. 16 UD Příbram
    Porfyrit a xenolity křemene a granátu od Jesenice u Příbrami
    Posloupnost žilných hornin středočeského plutonu
    Povodeň na Jílovském a Olšovém potoce v červenci 1987
    Povrchové tvary v permských sedimentech poorlické brázdy
    Praha, město hornické
    Precursors Lithology and the origin of the Central Bohemian Pluton (Bohemian Massif)
    Přínos Kašpara Šternberka (1761 -1838) k přírodním vědám
    Půdní poměry okolí Přibyslavic na Českomoravské vrchovině
    Rare earths elements in the rocks of the Cínovec granite cupola (Czechoslovakia)
    Review of the Tertiary waterfowl (Aves: Anseridae) of Czechoslovakia
    Reziduální tíhové pole a metalogeneze v krkonošsko-jizerském krystaliniku
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Sb-gustavit a bournonit z Kutné Hory
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
    Shear kinematics on the contact between granulites and the Varied Group; Southern Bohemia, Moldanubian
    Skládkování rizikových odpadů = odkládání problémů
    Současný stav a perspektivy české geomorfologie
    Stanovení vzniku rud ložiska Okrouhlá Radouň
    Stanovení zlata v tuzemských rudách. Problémy rozkladu Au rudy z ložiska Mokrsko
    Statistická analýza vybraných řad průměrných měsíčních průtoků v ČSR
    Stephanian and Permian species of Alethopteris from Bohemia and Moravia
    Strontium isotope model of formation of Blatná granodiorite
    Sudslavická jeskyně
    Svátek pro českou petrologii
    Technika a automatizace ve službách geologické informatiky
    Tectogenesis of Tertiary Coal Basins of the Czech Socialist Republic
    Těkavé organické látky v pitných vodách ČSR
    Tschermakitické metamelagabro z Ostrého vrchu (kontakt slapského výběžku středočeského plutonu s jílovským pásmem)
    Úprava grafitových surovin v Netolicích
    Území ČSR a možnosti podzemního deponování rizikových odpadů
    Vliv kyselých depozic na kvalitu povrchových a podzemních vod
    Vodohospodářské aspekty využití Trojské kotliny v Praze
    Výsledky radiouhlíkového datování holocenních fluviálních sedimentů ze severovýchodních Čech
    Vývoj soutokové oblasti Labe a Orlice
    Weak Earthquake of Aug. 10, 1987 Connected with the Jílovice Fault (Northern Bohemia)
    Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor