Record details

Geographical name
    ČSSR-Morava
Article
    40 Jahre der mineralogisch-petrographischen Abteilung des Mährischen Museums in Brno
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    Application of geophysics in prospection for coal and in exploration of coal deposits in Bohemia and Moravia
    Atmosférická depozice do malých povodí sledovaných Ústředním ústavem geologickým v letech 1985-1988
    Die Belemniten aus der Unterkreide-Ablagerungen im Steinbruch Kotouč bei Štramberk (Silesisches Einheit, ČSSR)
    Bilance jakosti povrchových tekoucích vod v ČSR k roku 1995
    Biostratigraphy of Tertiary coal-bearing deposits of Bohemia and Moravia (C.S.R.)
    The chemical and fabric development of granulite at the contact with peridotite SW of Biskoupky, Moldanubian area
    Chemical Composition of Tourmalines in Pegmatites of the Jihlava Massif (Western Moravia, ČSSR)
    Dvě jeskyně v blízkosti Náměště nad Oslavou
    Fosilní stopy na vrchních jádrech
    Fyzikální vlastnosti hornin vrtu Slušovice-1
    Geikielit v dolomitických mramorech u Nové Vsi na západní Moravě
    Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1
    Geofyzika při vyhledávání a ochraně minerálních vod v ČSR
    Geologická dokumentace, archívní činnost a faktografické informace v Geofondu Praha
    Georeliéf neovulkanitů v Bruntálské vrchovině
    Helicorhaphe meandriformis sp. n. - a new fossil from Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    Hlinité těsnicí jádro vodní nádrže Nová Říše
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Hostynichnium duplex ichnogen. n. sp. n. - a new trace fossil from the Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    Jak dále v regionálním šlichovém výzkumu v ČSR
    Komplexní hodnocení zdrojů těženého kameniva
    Kontinentalvereisungen in der Mährischen Pforte
    Lithium Aluminosilicates in Pegmatites Affected by Stress
    Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
    Ložiska karbonátových hornin ČSR pro zemědělství
    Les Madréporaires du Crétacé supérieur de la Montagne de Beskydy (Tchécoslovaquie)
    Mapy pro život
    Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové
    Mísovité tvary na bludném balvanu
    Modelování kovnatosti okrajového vzorku rudních ložisek
    Možnosti využívání hydrotermálních zdrojů na jižní Moravě pro rekreační účely
    Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Nález železnaté hmoty a niklového železa u Staré Říše
    Naleziště Hrušky - 30. výročí objevení
    Nástin vývoje vyhrazených nerostů v českém horním právu
    Neolitický šperk z moravského vltavínu
    Netradiční způsob stanovení pevnostních charakteristik na vodním díle Jevišovice
    Nová lokalita neogenních zkamenělin v Hrušovanech nad Jevišovkou
    Nové nálezy minerálů v oblasti západní Moravy
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Die Oberkreide-Ammoniten (Maastricht) aus dem Abteufen des Einziehschachts der Grube Staříč (Unterschlesische Decke, Äussere Karpaten)
    Paläobotanische Charakteristik der jüngstpliozänen Ablagerungen zwischen Litovel und Kroměříž (Mähren)
    Pannonian and ? Pontian at the SW margin of the Vienna Basin near Mikulov (Moravia, Czechoslovakia)
    Paulkerrite and earlshannonite from pegmatite near Dolní Bory (western Moravia, Czechoslovakia)
    Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků
    Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
    Petrology and geochemistry of granitoid exotics of the Rača unit of the Magura Flysch
    Pliocén Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy
    Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
    Prognóza zemědělských bentonitů na jižní Moravě
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
    Půdní vlhkost v JV části Českomoravské vrchoviny
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Puklinatost hornin ve vrtu Dambořice-1
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Rybí fauna menilitového souvrství na lokalitě Litenčice a její stratigrafická pozice
    Seizmická mikroměření ve vrtech v Jevišovicích
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
    Skládkování rizikových odpadů = odkládání problémů
    Současný stav a perspektivy české geomorfologie
    Spessartin v grafitu z Velkého Tresného u Olešnice
    Staré dolování a hornické památky v jezdovickém rudním revíru
    Statistická analýza vybraných řad průměrných měsíčních průtoků v ČSR
    Stephanian and Permian species of Alethopteris from Bohemia and Moravia
    Technika a automatizace ve službách geologické informatiky
    Technologie gravitačně-flotační úpravy polymetalické rudy Zlaté Hory - západ
    Tectogenesis of Tertiary Coal Basins of the Czech Socialist Republic
    Těkavé organické látky v pitných vodách ČSR
    Třicetiletá historie těžby přírodních uhlovodíků v ložiskové oblasti Hrušky (1959-1989)
    Území ČSR a možnosti podzemního deponování rizikových odpadů
    Vyhledávací průzkumný vrt Slušovice-1
    Vyhodnocení puklinatosti hornin vrtu Dambořice-1
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Vývoj a výroba laboratorních přístrojů ve VÚGI Brno
    Vývoj názorů na regionální geologické jednotky na Moravě
    Water saturation and its effect on the self-potential curve
    Zajímavé okolí Rudky
    Zdroje křišťálové suroviny v pravěku na Moravě
    Zpráva o výzkumu mrazových klínů u Pasohlávek v Dyjsko-svrateckém úvalu
    Živcové štěrkopísky Moravy