Record details

Geographical name
    ČSSR-Slovensko
Article
    75 rokov naftového podniku v Gbeloch
    Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy)
    The Calcareous Nannoplankton of Badenian Deposits from the Borehole Devinska Nová Ves-1
    Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
    Contamination and Protection of Fissure-karst Waters in Slovakia (Czechoslovakia)
    Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1986
    Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin)
    Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy
    Detection of abnormal fluid pressures by the CDP method in the East Slovakian Neogene Basin
    Dobývanie soli vrtmi z povrchu
    Dva nové národní parky
    Engineering-geological investigation of anthropogenic deposits
    Expozície Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Expozície SNM-Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Faktory rudonosnosti intrúzií vo vzťahu k ložiskám Cu-Mo porfýrových rúd
    Fosilní stopy na vrchních jádrech
    Genéza štefanovského tektonického uzla - paleotektonická analýza
    Geofyzikálny seminár
    Geofyzikálny seminár
    Groundwater resources in Slovakia (Czechoslovakia)
    The Handlová coal deposits seams: Tectonic development and qualitative properties
    Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky
    Hydraulická ochrana podzemní vody v horní části Žitného ostrova
    Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence
    Hydrogeologický prieskum sedimentov bazálneho neogénu v oblasti Hlinné-Strážske
    Hydrological balances in fissure-karst hydrogeologie structures
    Indicators of quality of surface water in an industrially polluted country
    Inžinierskogeologické hodnotenie antropogénnych uloženín Bratislavy
    Inžinierskogeologické hodnotenie podmienok výstavby prečerpávacích vodných elektrární
    Inžinierskogeologické problémy sanácie hradov na Slovensku
    Inžinierskogeologický prieskum a hodnotenie stavenísk jadrovoenergetických zariadení
    K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
    K problematike výpočtu prietokovej kapacity ohradzovaných tokov na Východoslovenskej nížine
    Komplexná karotážna interpretácia náleziska Senné
    Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku pre využitie v keramickej praxi
    Kvartérne sedimenty severnej časti Slánských vrchov
    Laboratórny výskum v speleológii
    The Late Paleozoic in the structure of Zemplínske vrchy Hills and some problems of its development (the Western Carpathians, Southern Part of the East Slovakian Basin)
    Lignite investigation in the Slovakian part of the Vienna Basin
    Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
    Methods of Research and Evaluation of Geothermal Energy Reserves in a Fissure-Karst Setting of the Slovak Part of the Vienna Basin
    Methods of research and evaluation of geothermal resources in pore environment of Pannonian Basin
    Možnosti použitia hydrogeotermických metód pri skúmaní prúdenia podzemných vôd v pririečnych oblastiach
    Možnosti ťažby tepla zo suchých hornin
    New evidence for the age of the Salgótarján Formation in Southern Slovakia
    New late Neogene floras of southern Slovakia (Pinciná and Hajnáčka)
    Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín
    Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria
    Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi
    Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpátskej depresie v neogéne
    On the results and further aims of coal and lignite investigation in Slovakia
    Paleohydrogeology of Mineral Waters of the Inner West Carpathians
    Perspektíva ťažby štrkopieskov v SSR bez záberu pôdy
    Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska
    Počiatky vyučovania banských odborníkov pre obvod Košickej komory v Smolníku
    Pótorské vrstvy (uhľonosný ottnang) v Lučenskej kotline
    Prečo se stala geológia popoluškou?
    Prediction and evaluation of agricultural nonpoint source pollution and water resource conservation
    Prieskum a perspektívy využitia ložiska antracitu - Veľká Tŕňa
    Príspevok k určeniu podzemného odtoku
    Prognóza zmien hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja počas uvádzania VD Gabčíkovo do prevádzky
    Prvý nález luzonitu na Slovensku
    Regionálno-hydrogeochemické zhodnotenie kvality snehovej pokrývky na území Slovenska
    Reinjektážny vrt GRP-1 Podhájska (1 470 m)
    Rotundusichnium zumayensis ichnogen. n. a new trace fossil from the Outer Carpathian Flysch of West Slovakia (Czechoslovakia)
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 2
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 3
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 4
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 5
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 6
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 7
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 8
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 9
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 10
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 11
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 12
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 13
    Seminár Kameň a kamenivo pre stavebné účely
    Seminár o metalogenéze malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
    Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov
    Stabilita kanála v jemných zvodnělých pieskoch s napätou hladinou
    Stavebné a dekoračné kamene Slovenska
    Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska
    Studium kinetiky dehydratace přírodního zeolitu chabazitu
    Súčasné možnosti a perspektívy využitia ložisk oxidu uhličitého v ropnom a plynárenskom priemysle ČSSR
    Suroviny pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR
    Svahové deformácie v Zázrivskej dolině a ich vzťah k vlastnostiam flyšoidných hornin
    Štruktúra mineralogickej zbierky Východoslovenského múzea v Košiciach budovanej od roku 1958
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Technologické zhodnotenie ložísk tehliarskych surovin Trenčianska Turná, Poltár-Drahy a Nadlice-Livinské Opatovce na výrobu pálenej krytiny
    Tridsať rokov základného banského výskumu v Slovenskej akademii vied
    Upper Triassic sporomorphs from the substratum of the Vienna basin
    Úvod do štúdia tuhých roztokov K-živcov z granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (HŠIK)
    Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny
    Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci
    Výskumný geotermálny vrt FGTZ-1 Topoľčany (2 106 m)
    Výsledky dosavadního výzkumu pravěkého hornictví na území Slovenska
    Water as a distributor of undesired substances in ecosystem
    Z dejin slovenskej balneohydrogeológie
    Zapomenuté pohoří Vtáčnik
    Zemný prúd v katastri obce Klieština