Record details

Geographical name
    Banská Štiavnica
Article
    Baňskoštiavnické geologické mapy
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
    Holubníkový křišťál ze Šobova u Banské Štiavnice
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    Jasperoidy hodrušsko-štiavnického hrastu
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
    Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
    Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
    Prejavy draselnej metasomatózy v okolí žíl Terezia a Bieber
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 21. Přehled dějin rudného hornictví na území Československa
    Šobovská polymetalická mineralizácia
    Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica
    Vyhĺadávanie zlatého zrudnenia v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne
    Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu