Record details

Geographical name
    Banská Hodruša
Article
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Jasperoidy hodrušsko-štiavnického hrastu
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Vyhĺadávanie zlatého zrudnenia v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne
    Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu
    Zlaté zrudnenie v severnej časti hodrušského rudného rajónu