Record details

Geographical name
    Bratislava
Article
    Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie sedimentov územia centrálnej časti Bratislavy
    Geológia a dunajské podzemné vody
    GeoVal 125 - grafický interaktívny databázový prostriedok pre valorizáciu územia
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Kvalita podzemných vôd
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu a zakladania dialničného mosta cez Dunaj v Bratislave