Record details

Geographical name
    Brno
Article
    10. Konferenz über das jüngere Tertiär in Brno, Tschechoslovakei, 27.-28.4.1992
    10 years of the Brno Branch of Institute of Geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Die Ausstellung "Mineralschätze Mährens"
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Brno - Červený kopec (Red Hill)
    The Brno massif: geological setting
    Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně
    The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central European Variscides?
    The Brunovistulian Basement of the Molasse Zone in Lower Austria : Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters
    Calcite Mylonites of SW Brunovistulicum
    Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně
    Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Correlation of Quaternary deposits basins of the Middle Dnieper area and the Middle Danube area (by the data of fauna mollusks)
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Denudations- und Akkumulationsphasen im Spätglazial und im Holozän in der Umgebung von Brno
    Determination of inorganic pollutants in drainage areas of the Bělá and Semíč streams
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Dva příspěvky k topografické mineralogii Brna
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Experience with long term experimental exposure of building stones
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    The Frasnian-Famennian brachiopod extinction events: A preliminary review
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop (24-324 Brno-sever)
    Geophysical Manifestation of the Metabazite Zone of the Brno Massif
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Gravitational movements in the southern part of the Moravian Karst in Famennian and Tournaisian times
    Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Massif
    The History of the Brunovistulicum : Total-Pb Monazite ages from the Metamorphic Complex
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Impact of the tectonic evolution of the Western Carpathians on the Brno Massif
    Influence of Geological Factors on Safety and Economy of Economic Field Activities
    Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Interpretation of Electric and Electromagnetic Soundings in Anisotropic Layered Media
    Jak hluboko s georadarem?
    Ještě ke glaciálním refugiím
    K/Ar- und 40Ar/39Ar-Daten von Glimmern der Böhmischen Masse. Projekt S47-GEO präalpidische Kruste in Österreich, Dritter Bericht
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Klima minulosti a budoucnosti. Část 1.
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní sedimenty na území listů Brno-sever 24-324 a Brno 24-32
    Loess in the Czech Republic: magnetic properties and palaeoclimate
    Mezinárodní seminář Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002
    Mikrogravimetrie na lokalitě s.p. Lachema Brno
    Moravské achátové geody
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Neogén jihozápadního okolí Brna (24-32 Brno)
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Organic compounds in rain water
    Origin of the neoidic fluorite mineralization in the Brno Massif, Czech Republic: cathodoluminescence, REE, fluid inclusion and stable isotope study
    Otolithes de myctophidés (poissons téléostéens) des terrains tertiaires d'Europe : révision des genres Benthosema, Hygophum, Lampadena, Notoscopel et Symbolophorus
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Past and Present of University Education and Research of Geological Sciences in Brno
    Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
    Petrophysical Properties of the Brno Massif and their Tectonic Implications
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    The presence in Morocco of the late Famenian genus Hadyrhyncha Havlíček, 1979 (rhynchonellid, brachiopod)
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
    Projevy tzv. strukturní kontroly v reliéfu brněnského okolí
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Radon risk map of the city Brno
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    The relation Between K-Feldspar and Plagioclasse Observed Using CL
    Relics of a Proterozoic, early-Panafrican back-arc-basin ophiolite iin the Brno Massif, eastern Czech Republic
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
    Review of fossil arvicolids (Mammalia;Rodentia) of the Pliocene and Quaternary of Czechoslovakia.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov)
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně (Brno 24-32)
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    Some notes to the paleohydrology of the Lower Badenian (Miocene) sea in the vicinity of Brno
    Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších
    Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Structural profile through the Brno massif
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Tectonic and Stratigraphic Study of Limestones at the Western Border of the Brno Massif
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny
    Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
    Tourmalines of the Metabasite Zone, Brno Batholith
    Trondhjemity brněnského masívu (24-32 Brno)
    Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou (24-43 Šlapanice)
    Upper Devonian Kellwasser Crisis on carbonate ramps
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Úvodní slovo editora
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Významné sprašové lokality jižní Moravy
    Vzpomínka na prof. dr.Vojtěcha Rosického
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    2. Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Paleontologów Kręgowców - Brno, Czechy, 19-24.07.2004
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření