Record details

Geographical name
    Chabařovice (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
Article
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice