Record details

Geographical name
    Kremnica
Article
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Kremnické rudné pole
    Malé intrúzie a dajky subvulkanických ložísk - príklad kremnického rudného pola
    Možnosť získavania zlata a striebra priamym lúhovaním rudy
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Poznatky z technologického spracovania drahokových surovín z Kremnice
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 17
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač 20
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu