Record details

Geographical name
    Morava, řeka-povodí
Article
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Fakta a mýty kolem povodní
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci