Record details

Geographical name
    Most
Article
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Architecture of Deltaic Bodies Affected by Growth Faulting: Examples from the Bílina Delta (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most
    Bentonic alteration of basalts in the České Středohoří Mts. (Bohemia)
    Carbonates and oxalates in sediments and landfill: monitors of death and decay in natural and artificial systems
    Clastic dikes in the brown coal seam near Most in the North Bohemian Basin (Miocene)
    Contrasting Flow Fabrics of Phonolite and Trachyte Domes and Implication to their Emplecement Mode: Example from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Distribution of detrital "tongues" in the Main Seams of the North Bohemian Basin and their application to stratigraphic subdivision of the Main Seam
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    The effect of process variables on particulate emissions from fluidised bed combustion of Czech lignites.
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    Evolution of Depocenter Geometries in the Most Basin: Implications for the Tectonosedimentary History of the Neogene Ohře Rift (Eger Graben), North Bohemia
    Fossil biogenic structures (?invertebrate eggs) attached to mollusc shells (Miocene; North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic)
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Geothermal energy of the Ohře Rift region
    Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Coal Seam, Most Formation, North Bohemia
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens
    Kaolinite in the clays of the Most lignite basin
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Klastické žíly
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and Pleistocene of the Czech Republic
    Large-Scale Stratigraphic Geometries in a Rift-Margin, Lacustrine Delta System Influenced by Peat Compaction: Comparison of Field and Reflection Seismic Data (the Miocene Bilina Delta, Ohře Rift, Czech Republic)
    Latest Precambrian (Cadomian) zirkon ages, Nd isotopic systematics and P-T evolution of granitoid orthogneisses of the Erzgebirge, Saxony and Czech Republic
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Lower Miocene freshwater ostracods from the Merkur-North open-cast mine (Most Basin, northern Bohemia, Czech Republic)
    Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)
    Phonolite rocks in Northern Bohemia and their deposit investigation
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Pylová zrna v polétavém prachu v Mostě a Tušimicích (02-33 Chomutov, 02-34 Bílina)
    Quartz-texture evolution within an orthogneiss structure (Reitzenhain structure, Erzgebirge, SE-Germany), determined by neutron-difraction- The case of fabric isotropization under granitization
    Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
    Quaternary alluvial fans in the Most Basin
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Response of a fluvial Depositional System to Unequal Compaction of Underlying Peat (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
    Srážení a identifikace nerozpustných síranů
    Stratigraphy of the Ohře River terraces in the Most Basin
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data
    Tertiäre Maare rund um den Egergraben
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
    Whewellit a jeho výskyty
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných The British Council, Prague
    Změny pyritu při bakteriálním loužení
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP