Record details

Geographical name
    Most (Česko)
Article
    Břehová linie jezera Most
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Microgravity detection of the chambers caused by a battery breast coal mining
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Revision of the coniferous macrofossils from the Lower Miocene of the Most Basin
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu