Record details

Geographical name
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Article
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Břehová linie jezera Most
    Chování nenasycených zemin
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základky
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vodní režim antropogenních půd
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Vzpomínka na ing. Václava Nováka
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska