Record details

Geographical name
    Sklené Teplice
Article
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch
    Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu