Record details

Geographical name
    Slovensko východní
Article
    Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
    Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika