Record details

Geographical name
    Slovinky
Article
    Aplikácia bakteriálneho lúhovania pri spracování odpadov
    Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Distribúcia Au v sulfidoch ložiska Slovinky
    The effect of mechanical activation on the thermal decomposition of chalcopyrite
    Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
    Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Rozbor väzby arzénu vo flotačných koncentrátoch ŽB Slovinky
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva