Record details

Geographical name
    Sokolov
Article
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia
    Báňský odborník ing. Vilém Schauer
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Cesty za poznáním. 1.část: Česká a Slovenská republika
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Composition and properties of brown coal from the Sokolov Basin.
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Continuous monitoring of the oxidation of algal- and humic-type kerogen in a heated FTIR flow cell
    Continuous monitoring of the oxidation of different types of organic matter in a heated (190°C) FTIR flow cell
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Demonstration of creep on three-dimensional physical models
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
    Early Miocene seeds of Schisandra moravica (Mai) Gregor from the Czech Republic
    The effect of process variables on particulate emissions from fluidised bed combustion of Czech lignites.
    The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR
    Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
    Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích
    Geological and Petrological Models of the Earth's Crust in Central Europe. Reviews of Geologic Investigations by Drilling
    Geological setting, technological data and utilization of weathered coals from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Geologický výzkum krystalinika ve v.okolí Sokolova
    Goethe jako geolog v Čechách
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Heavy metal pollution of soils and crops in Northern Bohemia
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Influence of ageing on the strenght of metal sorption by clay and humate
    Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeinträchtigung durch Rohstoffabbau
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Jílovce cyprisového souvrství
    Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens
    Local seismic observations at stations Nový Kostel and Skalná, and their interpretation: period 1986-93
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Microflora at the Tertiary sites of the faunal record in the Czech Republic
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Neoide hydrothermale Gangmineralisationen im Vogtland-Erzgebirge
    New dragonflies from the Lower Miocene(Ottnangian/Karpatian) of the Cypris Shale in western Bohemia (Odonata: Libellulidae)
    Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Organic Solutes and the Recovery of a Bog Stream from Chronic Acidification
    Palynological data as an evidence for marginal facies in West Bohemian Tertiary
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Petrographic examination of weathering of coal matter
    Plant assemblages from the hanging wall sequence of the opencast mine Oberdorf N Voitsberg, Styria (Austria, Early Miocene, Ottnangian)
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Probíhající morfostrukturní výzkum mariánskolázeňského zlomu
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Přechodní granity karlovarského plutonu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-22 Kadaň, 11-23 Sokolov, 11-24 Žlutice)
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Vegetational characteristics in Europe around the late Early to early Middle Miocene based on the plant macro record
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    Weathering of fossil organic matter and reclamation
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv