Record details

Geographical name
    Středočeský kraj
Article
    Application of the Raman microspectrometry to study natural carbonaceous matter. An example of kerogens and anthraxolites
    The Cretaceous sediments filling vertical corrosion cavities in limestones of the Barrandian area
    Formation of sheath folds and reorientation of lineations in the western part of the Kutná Hora Crystalline Unit
    Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
    Speciace některých minoritních a stopových prvků v recentních sedimentech povrchových toků
    Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin