Record details

Geographical name
    Stanový
Article
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)