Record details

Subject category
    čistecký masiv
Article
    Igneous Activity. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Polyphase intrusion of the Čistá stock (the Bohemian Massif) in relation to the regional tectonics
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Structural study of the Čistá massif
    Zonation in Hercynian plutons of the Western Bohemia - tectonic and metallogenic implications