Record details

Subject category
    Slovenské rudohorie
Article
    Bansko-úpravnická činnosť na strednom Spiši a jej vplyv na výskyt niektorých škodlivin v imisiách
    Contribution to the research of zircons from granitoids of the Štiavnické vrchy Mts. area (Czechoslovakia)
    Diapirizmus ako prejav tektonickej selekcie v rudnianskom rudnom poli
    Doterajšie prínosy modernizačných opatrení v technologii úpravy rudy ložiska Rudňany
    Garnets from granitoids of the Spišsko-gemerské rudohoria Mts.
    Gelnica Group - Lower unit of Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (West Carpathians) Early Palaeozoic
    Genetické modely žilného a stratiformného zrudnenia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Genezis zonaľnych granatov iz rimavickich (sineckich) granitov v kogutskoj zone veporid, Zapadnyje Karpaty
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    Geomorfologické pomery spojovacieho sifónu medzi jaskyňou Slobody a jaskyňou Mieru v Demänovskej doline
    Geomorfologický výskum a topografia vodnej cesty medzi jaskyňami Vyvieranie a j. Slobody v Demänovskej doline
    Graphite as a source of information concerning the genesis of some deposits in the Spiš Gemer Ore Mts.
    Hidden granite intrusion near Rochovce with Mo(-W) stockwork mineralization. (First object of its kind in the West Carpathians.)
    Isotopic geochronology of the Western Carpathian crystalline complex: the present state
    Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky)
    K doterajšiemu využitiu výsledkov modifikácie laboratornej merkurometrie pôd v Spišsko-gemerskom rudohorí
    K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky
    Krasové jevy Kameňanského krasu
    Kunia priepasť - 203 m. Nová rekordná hĺbka v Slovenskom krase
    Metamorphic phase equilibria and primary character of metagabbros from borehole KV-3 near Rochovce and of amphibolites of Hladomorná Valley Formation (Slovenské Rudohorie Mts.)
    Mobilization of Metals from the Lower Palaeozoic Black Metapelites during Metamorphic Events (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., West Carpathians)
    Možnosť zvýšenia výrubnosti pri dobývaní v závodě ŽB Nižná Slaná
    Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
    Oceanic crust in the Western Carpathians orogen? Discussion
    Otnositeľnyje diaelektričeskije pronicajemosti i udeľnyje soprotivlenija gornych porod v diapazone častot 106-108 Gc
    Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1)
    Petrochémia paleozoických metabazitov z oblasti Rudnian
    Petrophysical types of Gemeric Granites (West Carpathians, Czechoslovakia)
    Posúdenie možností upraviteľnosti odvalového materiálu v ŽB Slovinky
    Predmetamorfný charakter hornín kohútskej zóny veporika
    Prejavy neotektoniky v okolí Poľany
    Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornin veporika
    Rare earths from uranium mineralization occurrences in the Permian of the Gemericum, the Western Carpathians
    Rb-Sr geochronology of leucocratic granitoid rocks from the Spišskogemerské rudohorie Mts. and Veporicum
    Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu
    Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát
    Retrograde metamorphism of staurolite-garnet-mica schists of the Kraklovská zone of Veporides
    Seminár Neotektonická štruktúrna nerovnorodosť kryštalinika v hornej časti Ipl'a
    Some mineralization types bound to Lower Paleozoic black shales and lydites of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
    Speleologický výskum krasu doliny Mošnice
    Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát
    Spherical accessories ("spherules") in gemeric granites (West Carpathians - Czechoslovakia)
    Staurolite-chloritoid schists from the Klenovec region: Prograde metamorphism of high-alumina rocks of the Kohút zone - Veporides
    Sulfidická mineralizácia na kremeňovo-antimonitových žilách v Tinesovej doline pri Smolníckej Píle
    Štruktúrna pozícia magnezitového ložiska Dúbravský masív
    Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
    Vysokoželezité metasedimenty z Kokavy nad Rimavicou (veporikum)
    Významné výročia v Rudňanoch. 115. výročie ťažby železných rúd a 25. výročie Nového priemyselného závodu ŽB Rudňany
    Zircons of gemeric granites (West Carpathians - Czechoslovakia)
    Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ