Record details

Subject category
    ecotons
Article
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Příspěvek k rozmanitosti a významu liniových společenstev (ekotonů) v kulturní krajině