Record details

Subject category
    gemerikum
Article
    Illite-paragonite layer intergrowths from the Gemericum Nappe in the NE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians)
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika