Record details

Subject category
    geochemie izotopů
Article
    Early Carboniferous U-Pb zircon age for garnetiferous, perpotassic granulites, Blanský les massif, Czechoslovakia
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Hydrologie and Hydrochemic Changes Associated with the December 1985 (January 1986 Earthquake Swarm Activity in the Vogtland) NW Bohemia Seismic Area
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky)
    Lithological and metamorphic development of carbonaceous formations in the Bohemian Massif
    Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
    Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek
    Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Rb-Sr geochronology of leucocratic granitoid rocks from the Spišskogemerské rudohorie Mts. and Veporicum
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)