Record details

Subject category
    inženýrská geologie v hornické činnosti
Article
    Comparison of rock mass geotechnical properties of some coal bearing basins of the Czech Massif
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
    Kontrolní sledování svahů při lomové těžbě surovin v Kanadě
    Některé problémy inženýrské geologie v Kanadě
    Řešení stability svahu Jánského vrchu