Record details

Subject category
    jaderná pohoří
Article
    Alpine anchimetamorphism of Upper Carboniferous sandstones from the sedimentary mantle of the Čierna Hora Mts. crystalline complex (Western Carpathians)
    Beryl - prvý nález v pegmatitoch Malých Karpát
    Biostratigrafia a stavba "vyšších príkrovoch" Bieleho pohoria v pezinských Malých Karpatoch : (abstrakt přednášky)
    Black shales from the Malé Karpaty crystalline
    Calc-silicate hornfelses (erlans and Ca-skarns) in the Malé Karpaty Mts. region
    Carbonaceous matter in some metamorphic rocks of the Nízké Tatry Mts. (West Carpathians)
    Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy
    Ešte raz o chapmanite z Pezinka
    Geológia okolia Kráľovej hole
    Graphite and sulphide mineralization in the Lúka part of the Malá Fatra Mts. (West Carpathians)
    Hydrotermálna polymetalická mineralizácia v Chvojnici (Malá Magura)
    Isotopic geochronology of the Western Carpathian crystalline complex: the present state
    K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolárský vrch, Vinohrady
    K-feldspars of the granitoid rocks from the Strážovské vrchy crystalline complex
    K problematike optimálneho využitia ložísk na príklade ložiska Pezinok-Trojárová
    Křemencové mrazové sruby na Veľkém Fatranském Kriváni
    Mafic enclaves in granitoid rocks of the Tríbeč Mts., Western Carpathians: geochemistry and petrology
    Main characteristics of the metallogeny of the Nízké Tatry Mts.
    Manifestation of manganese mineralization in Liassic bituminous carbonates of the Branisko Mts.
    Metamorfný vývoj rul Suchého, Malej Magury a Malej Fatry
    Monitorovanie kvality vody vybraných tatranských jazier
    Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácných prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec)
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
    Organic matter associated with uranium mineralization in the Permian of the Choč nappe (The West Carpathians Mts.)
    Overenie metódy hydrogeochemickej rudnej prospekcie v kryštaliniku Nízkých Tatier
    Perly nielen z morského dna
    Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska
    Petrochemické znaky granitoidných hornin kôrového pôvodu ďumbierskej zóny Nízkých Tatier
    Podzemné vody karbonátov mezozoika severozápadných svahov Západných Tatier
    Red limestones - the youngest lithological unit of the Choč nappe, Tatra Mts.
    Rozpojovanie hornín hydroperforátormi a ejektorom
    Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho krystalinika (oblasť Jasenie) na základě výskytu palinomorf
    Stavebný kameň na lokalite Marianka
    Súčasné geomorfologické exogénne procesy v Malých Karpatech medzi Bratislavou a Pezinkom
    Štruktúry a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkých Tatier
    Thermo-gravimetric analysis applied to study of carbonaceous matter extracted from metasedimentary schists of the Nízké Tatry crystalline complex
    Vajskovské vodopády
    Vyhodnocení kruhových analýz vzorků zlatonosných rud
    Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát