Record details

Subject category
    karpatské neogenní pánve
Article
    75 rokov naftového podniku v Gbeloch
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    The Calcareous Nannoplankton of Badenian Deposits from the Borehole Devinska Nová Ves-1
    Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy
    Detection of abnormal fluid pressures by the CDP method in the East Slovakian Neogene Basin
    Dobývanie soli vrtmi z povrchu
    Genéza štefanovského tektonického uzla - paleotektonická analýza
    Geochemie hlubinných vrstevních vod, plynů a organické hmoty z oblasti Uhřic
    The Handlová coal deposits seams: Tectonic development and qualitative properties
    Hlboký vrt Križany-1 a jeho výsledky
    Hodnocení kvality kolektorů sedimentů paleogénu z oblasti Uhřic
    Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence
    Hydrogeologický prieskum sedimentov bazálneho neogénu v oblasti Hlinné-Strážske
    Je možné šuranský zlom interpretovat jako horizontální posun?
    Komplexná karotážna interpretácia náleziska Senné
    Komplexné zhodnotenie karotážnych materiálov z ložiska Dúbrava
    The Late Paleozoic in the structure of Zemplínske vrchy Hills and some problems of its development (the Western Carpathians, Southern Part of the East Slovakian Basin)
    Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
    Methods of Research and Evaluation of Geothermal Energy Reserves in a Fissure-Karst Setting of the Slovak Part of the Vienna Basin
    Methods of research and evaluation of geothermal resources in pore environment of Pannonian Basin
    Možnosti ťažby tepla zo suchých hornin
    Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Naleziště Hrušky - 30. výročí objevení
    New evidence for the age of the Salgótarján Formation in Southern Slovakia
    New late Neogene floras of southern Slovakia (Pinciná and Hajnáčka)
    Nová lokalita neogenních zkamenělin v Hrušovanech nad Jevišovkou
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    On the results and further aims of coal and lignite investigation in Slovakia
    Pannonian and ? Pontian at the SW margin of the Vienna Basin near Mikulov (Moravia, Czechoslovakia)
    Perspektivy na ropu a zemní plyn v předneogenních formacích západního Slovenska
    Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky)
    Pótorské vrstvy (uhľonosný ottnang) v Lučenskej kotline
    Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
    Prieskum a perspektívy využitia ložiska antracitu - Veľká Tŕňa
    Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch
    Projevy subsidence a izostáze v sedimentaci neogénu karpatských pánví
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    Reinjektážny vrt GRP-1 Podhájska (1 470 m)
    Stratigrafie, paleogeografie a mocnost sedimentů v neogénu vídeňské pánve
    Technologické zhodnotenie ložísk tehliarskych surovin Trenčianska Turná, Poltár-Drahy a Nadlice-Livinské Opatovce na výrobu pálenej krytiny
    Tectogenesis of Tertiary Coal Basins of the Czech Socialist Republic
    Třicetiletá historie těžby přírodních uhlovodíků v ložiskové oblasti Hrušky (1959-1989)
    Upper Triassic sporomorphs from the substratum of the Vienna basin
    Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny
    Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci
    Výskumný geotermálny vrt FGTZ-1 Topoľčany (2 106 m)
    Výskyt horľavých a olejonosných hornin pri Drienovci
    Water saturation and its effect on the self-potential curve
    Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát